Europos socialinis fondas
vasario 25, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

 

2009-02-03 Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas priemones planuojama įsisavinti 100 proc. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) informuoja, jog pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 1.5, 2.1, 2.2 ir 2.3 priemones iki 2008 m. gruodžio 31 d. buvo sėkmingai baigti įgyvendinti visi 437 projektai, projektų vykdytojai laiku įgyvendino numatytas veiklas, jas apmokėjo ir pateikė įvertinti išlaidas įrodančius dokumentus Centrinei projektų valdymo agentūrai bei Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai. Planuojama, jog SADM administruojamoms priemonėms įgyvendinti skirtos Europos socialinio fondo bei Europos regioninės plėtros fondo lėšos – iš viso 417,42 mln. litų – bus įsisavintos 100 procentų. SADM atsakinga už šias Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas priemones: 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“, 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

BPD 1.5 priemonės tikslas – mažinti teritorinius darbo rinkos paslaugų skirtumus, plėtoti ir atnaujinti švietimo, mokslinių tyrimų ir plėtros, profesinio rengimo, konsultavimo ir profesinio mokymo sektorių infrastruktūrą, gerinti šių paslaugų kokybę, mažinti atotrūkį tarp šių paslaugų, teikiamų Lietuvoje ir atitinkamų paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES valstybėse, lygio. Pagal šią priemonę pasirašyta iš viso 100 paramos teikimo sutarčių, kurias įgyvendinant buvo steigiamos ir plėtojamos įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems šalies regionuose, kuriamos bei modernizuojamos socialinių paslaugų įstaigos – dienos centrai, bendruomenės centrai, laikino gyvenimo įstaigos arba stacionarių globos įstaigų bazėje nestacionarių socialinių paslaugų centrai – kuriuose socialinės paslaugos numatytos teikti labiausiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, tarp jų neįgaliesiems ir sutrikusio intelekto vaikams bei suaugusiems asmenims su negalia.

BPD 2.1 priemonės veiklos skirtos gerinti ieškančių darbo asmenų užimtumo gebėjimus bei skatinti jų integracija į darbo rinką, siekiant mažinti nedarbą ir užkirsti kelią ilgalaikiam nedarbui. Pagal šią priemonę finansuojamų projektų veiklose galėjo dalyvauti darbo biržoje registruoti bedarbiai bei asmenys, įspėti apie atleidimą. Prioritetas buvo teikiamas jauniems (iki 25 m.), ilgalaikiams bedarbiams, vyresniems nei 50 metų bedarbiams, bedarbiams, kuriems gresia ilgalaikė bedarbystė. Parama skirta 5 projektams, kurių dėka daugiau kaip 32 tūkstančiams tikslinės grupės atstovų sudarytos galimybės įgyti paklausias darbo rinkoje profesines kvalifikacijas, įtvirtinti įgytas žinias tiesiogiai darbo vietoje, dalyvauti bendrųjų gebėjimų didinimo (anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo ir kt.) kursuose, remiamojo įdarbinimo priemonėse.

Pagrindinis BPD 2.2 priemonės tikslas yra didinti verslo įmonių konkurencingumą visame Lietuvos ūkyje, investuojant į mokymą ir įgūdžių formavimą, kad darbuotojai prisitaikytų prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių. Įgyvendinant 236 pagal šią priemonę finansuojamus projektus, buvo remiamas pramonės ir verslo sektoriaus dirbančiųjų mokymas, keliama valstybės institucijų dirbančiųjų kvalifikacija, plėtojama profesinių sąjungų socialinės partnerystė, ugdomas gyventojų kompiuterinio raštingumas, organizuojamas probleminių regionų gyventojų mokymas. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus baigė beveik 158 tūkstančiai dalyvių.

Pagal BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ finansuojamų projektų tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir vykdyti jos prevenciją, padedant socialinės rizikos bei socialinę atskiriantį patiriantiems asmenis integruotis į darbo rinką bei pilnavertį socialinį gyvenimą. Įgyvendinant šią priemonę buvo finansuoti 97 projektai, skirti neįgaliųjų profesinės neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtrai, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinei integracijai, tautinių mažumų socialinei integracijai, moterų ir vyrų lygioms galimybėms skatinti, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinei integracijai. Taip pat buvo remiamos socialinės įmonės, keliama specialistų, dirbančių su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, kvalifikacija.

Įgyvendinant pasirašytas paramos sutartis į įvairius mokymus bei socialinės integracijos veiklas įtraukta beveik 23 000 tikslinių grupių atstovų, iš jų daugiau kaip 4 tūkst. asmenų su negalia, 7,6 tūkst. kalinių ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų, per 1150 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis.


 
2008-07-11  Priimtas sprendimas dėl papildomo finansavimo pagal 2.1 priemonę

  

Priimtas sprendimas dėl papildomos paramos skyrimo Lietuvos darbo biržai pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimu ugdymas“ įgyvendinamam projektui „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“.


2008-07-10  Kviečiame dalyvauti Europos regionų čempiono 2008 rinkimuose

   ES struktūrinės paramos projektų vykdytojus kviečiame dalyvauti Europos Parlamento oficialaus leidinio regionų apžvalgos kolektyvo kartu su ES Regionų Komitetu (ERK) organizuojamuose apdovanojimuose „Europos regionų čempionas 2008“ (The European regional champions awards 2008).

   Šiemet Europos regionų čempionai bus renkami komunikacijos, kultūros, užimtumo, energetikos, aplinkos, inovacijų, tarpkultūrinio dialogo, jūrų ir laivybos, socialinės politikos, transporto kategorijose.

   Galutinis registracijos terminas – 2008 m. rugpjūčio 1 d.


2008-06-09 

birželio 6 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-189 Dėl papildomos paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.1.0-03 projektui tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 2.1 priemonės projekto tvarkos aprašas  ir jo priedai.


2008-05-30  Išrinkti ES paramos „Regionų lyderiai“


gegužės 29 d. ES paramos kontaktų mugėje, vykstančioje „Litexpo“ konferencijų ir parodų centre, paskelbti ir apdovanoti „Regionų lyderiai“ – dešimt sklandžiai įgyvendinamų ES struktūrinės paramos projektų, po vieną iš kiekvienos apskrities.

Ši mugė skirta pristatyti ES paramos panaudojimo rezultatus ir tęstinumą, vykdomų projektų naudą, užmegzti glaudesnius ryšius tarp ES paramos bendruomenės narių – projektų vykdytojų, naudos gavėjų, pareiškėjų bei ES paramą administruojančių institucijų.


2008-05-20  Kviečiame dalyvauti kontaktų mugėje „Regionų lyderiai" gegužės 29 d.


 2008-05-14

gegužės 13 d. socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiu Nr. A3-302  „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus 2008 m. Kovo 5 d. Potvarkio nr. A3-121 „Dėl papildomos paramos skyrimo projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ pakeitimo“ patvirtinta papildoma parama projektams pagal 2.2 priemonę.2008-04-17   Skirtas papildomas finansavimas  projektams pagal 2.3 priemonę

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus 2008 m. balandžio 16 d. potvarkiu Dėl papildomos paramos skyrimo projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ skirtas papildomas finansavimas projektams.2008-03-06 Patvirtintas papildomas paramos skyrimas pagal 2.2 priemonę

Socialinės apsaugos ir darbo valstybės sekretoriaus 2008 m. kovo 5 d. potvarkiu Nr. A3-121 Dėl papildomos paramos skyrimo projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“
patvirtintas papildomas paramos skyrimas projektams pagal 2.2 priemonę.


2008-02-15    Paskelbtas papildomas paramos skyrimo kvietimas pagal 2.3 priemonę

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl Papildomos paramos skyrimo kvietimų teikti paraiškas Nr. BPD2004 ESF 2.3.0 01, Nr. BPD2004 ESF 2.3.0 02, Nr. BPD2004 ESF 2.3.0 03 ir Nr. BPD2004 ESF 2.3.0 04 projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 19-696) patvirtintas papildomas paramos skyrimo kvietimas teikti paraiškas. Plačiau >>


2008-02-13   Informacinis seminaras 2.3 priemonės projektų vykdytojams, ketinantiems teikti paraiškas papildomai paramai
 
Siekdami supažindinti projektų vykdytojus su papildomos paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“, teikimo, vertinimo sąlygomis, paraiškos pildymo principais bei suteikti individualias konsultacijas, kviečiame į informacinį renginį
. 
Plačiau >>


2007 12 17

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-01 ir Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02 projektams.
Plačiau>> 

 
2007-12-12


Finansų ministerijos duomenimis, jau įgyvendinta daugiau nei pusė projektų iš visų Lietuvai pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) numatytų ES lėšų. Plačiau >>


2007-11-14   ES finansuojamų programų vertinimas

Lapkričio 14 d. Vilniuje (viešbutyje „Le Meridien Villon“) vyks Finansų ministerijos organizuojama konferencija „Europos Sąjungos finansuojamų programų vertinimas: paskirtis, patirtis ir perspektyvos Lietuvoje“, kurioje bus aptariama ES finansuojamų programų valdymo priemonė – programų vertinimas – vertinimo vaidmuo ir paskirtis, jau sukaupta patirtis ir perspektyvos naujajame finansavimo periode.   Plačiau>>


2007-11-09   Informacinė sistema ir internetinė svetainė www.esparama.lt 

2005 m. Finansų ministerija įdiegė ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo informacinę kompiuterizuotą valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), skirtą administruoti minėtų fondų finansuojamus projektus. 2006–2007 m. ši sistema buvo patobulinta. Šiuo metu SFMIS leidžia rinkti ir apibendrinti informaciją apie visus ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo finansuojamus projektus Lietuvoje. Be to, SFMIS dėka su informacija apie ES lėšų įsisavinimą, konkrečiais projektais gali susipažinti visi šia tema besidomintys asmenys apsilankę
www.esparama.lt.   Plačiau>>


 2007-10-12     ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimas vyksta sklandžiai

Pastaruoju metu nuolat didėja ES struktūrinių fondų įsisavinimo tempai: jei 2005 metais būdavo vidutiniškai įsisavinama 21 mln. litų per mėnesį, tai 2007 metais mėnesio įsisavinimo vidurkis yra 69,3 mln. litų per mėnesį.
Šios dienos duomenimis, pagal Bendrąjį programavimo dokumentą yra įsisavinta 1 mlrd. 592 mln. Lt ES lėšų, t.y. 52 proc. visų skirtų ES lėšų. Iš kito finansavimo šaltinio - Sanglaudos fondo - rugsėjo 30 d. duomenimis, buvo išmokėta 1 mlrd. 311,2 mln. Lt lėšų, t.y. daugiau nei 46 proc. skirtos Sanglaudos fondo paramos.   Plačiau>>


2007-09-11
Europos socialinio fondo agentūra rengiasi naujajam struktūrinių fondų įsisavinimo laikotarpiui


2007-07-24
Finansų ministerija dar labiau supaprastino ES struktūrinių fondų administravimo tvarką


Archyvas

2006 m.

2005 m.

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2020-02-25 23:30:22' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2020-02-25 23:30:22' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.