Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas
balandžio 5, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

 

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška
Naujienų prenumerata

Aktualijos

2017-06-30 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-345 patvirtintas  Europos pisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas

2016-10-24 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo projektas. Pasiūlymus aprašo projektui maloniai prašome teikti iki 2016 m. spalio 28 d. el. paštu Gerda.Mockaitiene@socmin.lt

2013-12-17 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014-2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (LT)

2012-10-29 Europos Audito Rūmų auditoriai atiliko EGF veiklos Lietuvoje auditą

Europos Audito Rūmų auditoriai 2012 m. spalio 17-26 dienomis atliko Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) veiklos auditą. Vizito Lietuvoje metu auditoriai lankėsi įvairiose EGF paramą administruojančiose institucijose, bendravo su šių institucijų atsakingais už EGF specialistais. Europos Audito Rūmų auditorių iniciatyva, Vilniaus teritorinėje darbo biržoje 2012 m. spalio 23 d. vyko apvalaus stalo diskusija, skirta projekto EGF paramai gauti atleistiems iš pastatų statybos veiklos skyriaus darbuotojams remti rezultatams aptarti bei 2012 m. spalio 25 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje – dėl EGF finansuoto projekto atleistiems iš AB „Snaigė“ darbuotojams remti. Diskusijose dalyvavo darbdavių, profesinių organizacijų, mokymo įstaigų, savivaldos institucijų atstovai, nepriklausomas darbo rinkos politikos ekspertas bei EGF parama pasinaudoję projekto dalyviai. Apvalaus stalo diskusijų metu Europos Audito Rūmų auditoriai susipažino su atsakingų institucijų, projekto dalyvių patirtimi dalyvaujant EGF finansuojamų projektų įgyvendinime, išklausė požiūrius ir nuomones apie įgyvendintų priemonių atitikimą dalyvių ir darbo rinkos poreikiams, projektų naudą ir rezultatus.

2012-01-10 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla  (05/01/2012)


European Globalisation Adjustment Fund in Action - Stories on Opportunities created by the EGFŠioje brošiūroje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie EGF veiksmus penkiose ES valstybėse narėse. Joje taip pat pateikiami pokalbiai su žmonėmis, kurie pasinaudojo šiomis priemonėmis ar dalyvavo jas įgyvendinant. Šis leidinys yra išspausdintas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei pateikiamas elektronine forma visomis oficialiosiomis ES kalbomis.


 

Detalią informaciją apie įgyvendintus EGF projektus (nurodyti sektoriai, įmonių sąrašas, atleidimo laikotarpis, atleidimo pagrindai) galima rasti LDB puslapyje
Visus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti čia>>
 

2011-12-14 Šiuo metu svarstomas pasiūlymas ,,Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)“2011-12-01
Čia galite rasti informaciją apie valstybių narių Europos Komisijai pateiktas paraiškas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramai gauti.


 
2011-10-31 Baigti įgyvendinti trys sektoriniai EGF projektai

Šių metų rugsėjo pabaigoje baigti įgyvendinti trys sektoriniai projektai, skirti atleistiesiems iš pastatų statybos, baldų gamybos ir drabužių siuvimo veiklos krypčų.

 

2011-08-22 Europos Komisijos ataskaita dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2010 m. veiklos. Taip pat čia galite rasti 2007, 2008, 2009 metų ataskaitas

  


 
2011-07-22 Baigtas įgyvendinti EGF projektas, skirtas atleistiesiems iš AB "Snaigė"

Projektas buvo skirtas remti darbo netekusių asmenų savarankišką darbo paiešką, skatinti naujų darbo vietų steigimą, suteikti galimybę patobulinti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų, palaikyti jų darbinius įgūdžius, sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.


2010-03-26 Globalizacijos fondo parama dar pasinaudos daugiau nei 1000 atleistų darbuotojų

Europos Parlamentas nusprendė skirti paramą asmenims, atleistiems iš baldų gamybos ir drabužių siuvimo įmonių. Kartu su valstybės skiriamomis lėšomis, Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) parama jiems padės keisti kvalifikaciją, kurti verslą ar susirasti naują darbą.

Iš 49 baldų gamybos įmonių atleistiems 636 darbuotojams bus išleista 662 tūkst. eurų (apie 2,3 mln. litų), o iš 45 drabužių siuvimo įmonių atleistiems 491 asmenims - 523,5 tūkst. eurų (apie 1,8 mln. litų) EGF parama. Lietuva skirs dar 35 proc. lėšų šiems projektams. 2009 m. rudenį jie jau pradėti įgyvendinti iš Užimtumo fondo lėšų.

Šio fondo lėšomis finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda darbo netekusiems asmenims integruotis į darbo rinką. Parama skiriama per teritorines darbo biržas, kurių konsultantai kartu su bedarbiu parengia individualų užimtumo veiklos planą, sudaro paslaugų paketą.

Iš minėtų sektorių atleistiems darbuotojams bus siūlomos mokymo ir perkvalifikavimo paslaugos, taip pat įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, viešieji darbai. Taip pat bus remiamas teritorinis judumas, savarankiškas užimtumas ir verslumo skatinimas, pavyzdžiui, verslo liudijimo įsigijimo kompensavimas.

Lietuva jau yra pasinaudojusi šio fondo parama. 2009 m. gegužę baigtas įgyvendinti pirmasis EGF remiamas projektas, kuriuo buvo remiami iš AB „Alytaus tekstilė“ atleisti darbuotojai. Šio projekto vertė buvo apie 600 tūkst. eurų (50 procentų EGF lėšos, 50 procentų Užimtumo fondo lėšos). Priemonės buvo suplanuotos 600 atleistųjų. Iš jų 356 (57,5 proc.) buvusių „Alytaus tekstilės“ darbuotojų buvo įdarbinti pastoviam ar terminuotam darbui, 162 (26 proc.) dalyvavo profesinio mokymo programose ir įgijo reikalingų žinių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, 12 asmenų įsigijo verslo liudijimus ir pradėjo savarankišką veiklą.


2010-03-20 Papildytas ir atnaujintas praktinis „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ taikymas

 2010-03-10  Bankrutavusių įmonių darbuotojams – beveik 5 mln. litų parama iš Globalizacijos fondo

Europos Parlamentas nusprendė skirti paramą žmonėms, atleistiems iš šaldytuvų gamintojos AB „Snaigė“ ir statybų bendrovių. Kartu su valstybės skiriamomis lėšomis, Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo (EGF) parama jiems padės keisti kvalifikaciją, kurti verslą ar susirasti naują darbą.

Europos Komisija turėtų pervesti lėšas iš EGF per 15 dienų.

Iš AB „Snaigė“ ir dviejų jos tiekimo įmonių atleistiems 480 darbuotojų tektų 258 tūkst. eurų (890 tūkst. litų), o iš 128-ių statybų sektoriaus įmonių atleistiems 806 žmonėms – 1,1 mln. eurų (3,8 mln. litų) europinė parama. Lietuva turi skirti dar 35 proc. lėšų šiems projektams. 2009 m. rudenį jie jau pradėti įgyvendinti iš Užimtumo fondo lėšų.

Svarbu pažymėti, kad iš EGF finansuojamos tik tos priemonės, kurios padeda darbo netekusiems asmenims integruotis į darbo rinką. Parama skiriama per teritorines darbo biržas, kurių konsultantai kartu su bedarbiu parengia individualų užimtumo veiklos planą, sudaro paslaugų paketą. Gali būti siūlomos tokios priemonės: mokymas ir perkvalifikavimas, pagalba atleistiems asmenims įsidarbinant (įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, viešieji darbai), teritorinio judrumo rėmimas, savarankiško užimtumo rėmimas ir verslumo skatinimas, pavyzdžiui, verslo liudijimo įsigijimo kompensavimas ir kt.

Šiuo metu Europos Parlamento pritarimo laukia dar dvi Lietuvos paraiškos – dėl baldų gamybos ir drabužių siuvimo.

Lietuva jau įgyvendino bankrutavusios „Alytaus tekstilės“ buvusiems darbuotojams skirtą projektą. 2009 m. gegužės mėn. baigtas įgyvendinti pirmasis EGF remiamas projektas – atleistiems iš AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojams remti. Projekto vertė buvo apie 600 tūkst. eurų (50 procentų EGF lėšos, 50 procentų Užimtumo fondo lėšos). Priemonės buvo suplanuotos 600 atleistųjų.

2010-01-29
EK rekomenduoja paremti atleistuosius iš baldų gamybos ir drabužių siuvimo sektorių pagal pateiktas EGF paraiškas

2010 m. sausio 29 d. Europos Komisija paskelbė komunikatus, kuriais patvirtino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos paraiškos atleistiesiems iš baldų gamybos ir drabužių siuvimo sektorių darbuotojams remti atitinka visus keliamus reikalavimus, norint gauti EGF paramą. Ši parama padėtų 636 baldų gamybos, 491 drabužių siuvimo sektoriaus darbuotojams.
Parama bus skirta pritarus Europos Parlamentui ir Tarybai.

2010-01-18 EK rekomenduoja paremti atleistuosius iš pastatų statybos sektoriaus pagal pateiktą EGF paraišką

Europos Komisijos nuomone, dėl ekonominės krizės iš darbo atleistiems iš pastatų statybos sektoriaus darbuotojams turėtų būti suteikta finansinė parama. Pirmadienį Europos Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo patvirtino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta paraiška atleistiesiems iš pastatų statybos sektoriaus darbuotojams remti atitinka visus keliamus reikalavimus, norint gauti EGF paramą. Ši parama padėtų 806 pastatų statybų sektoriaus darbuotojams sugrįžti į darbo rinką.

Parama bus skirta pritarus Europos Parlamentui ir Tarybai.


2009-12-01 Rekomenduojama paremti atleistuosius „Snaigės“ darbuotojus

Europos Komisijos nuomone, dėl ekonominės krizės iš darbo atleistiems „Snaigės“ darbuotojams turėtų būti suteikta finansinė parama. Vakar Europos Komisija (EK) paskelbė komunikatą, kuriuo patvirtino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta paraiška atleistiesiems „Snaigė“ darbuotojams remti atitinka visus keliamus reikalavimus, norint gauti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) paramą.

„Tai yra tik tarpinė stotelė. EK paskelbtas komunikatas mus džiugina, nors tai dar nereiškia, kad parama jau yra skirta. Galutinį sprendimą dėl Globalizacijos fondo finansinės paramos skyrimo priims Europos Parlamentas ir Taryba“, - teigė Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė Nijolė Mackevičienė.

Daugiau informacijos pie tai taip pat galite rasti EK svetainėje


2009-10-23 Pakeistas EGF paramos valdymo ir kontrolės tvarkos aprašas

2009 m. spalio 20 d. socialinės apsaugos ir darbo ministero įsakymu Nr. A1-623 pakeistas EGF paramos valdymo ir kontrolės tvarkos aprašas.


2009-09-25 Globalizacijos fondo parama galės pasinaudoti daugiau darbo netekusių žmonių

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pateikė dar tris paraiškas Europos Komisijai, kuriose prašoma suteikti finansinę paramą iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF).
Planuojama, kad beveik 3 mln. 545 tūkst. eurų finansine parama pasinaudoti galės iš pastatų statybos, baldų gamybos, drabužių siuvimo bendrovių atleisti beveik 2 tūkst. darbuotojų, darbo netekę nuo 2008 m. spalio 16 d. iki š.m. liepos 15 d. ir  įsiregistravę teritorinėse darbo biržose.
Panaudojant fondo lėšas be pragyvenimo šaltinio likusiems žmonėms bus pasiūlytos nuo š.m. rugpjūčio įsigaliojusiame Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintos priemonės. Pavyzdžiui, jie galės dalyvauti verslumui skatinti skirtose, viešųjų darbų, įdarbinimo subsidijuojant, perkvalifikavimo ir mokymų programose.
Žmonės galės pretenduoti į vienkartines išmokas įsidarbinus, gauti kompensacijas už išlaidas, kurias patyrė keldami savo kvalifikaciją ar ieškodami darbo. Taip pat jie galės gauti išmoką, kuri yra skiriama vaikų ir neįgaliųjų šeimos narių (sutuoktinio, tėvo, motinos) priežiūros paslaugoms kompensuoti.
Pirmieji antrus metus veikiančio EGF parama jau sėkmingai pasinaudojo buvę bendrovės Alytaus tekstilė“ darbuotojai. Šių metų liepą Lietuva taip pat pateikė paraišką Europos Komisijai dėl paramos atleistiesiems darbuotojams iš bendrovės „Snaigė“.

2009-09-03 Priimti nutarimai dėl EGF lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei atsakingų institucijų

Rugpjūčio mėnesį LR Vyriausybės nutarimais patvirtinti EGF lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas bei institucijų, atsakingų už EGF paramos valdymą ir kontrolę


2009-06-30  Pakeistas EGF Reglamentas

2009 m. birželio 29 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu pakeistas Reglamentas, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą   (LT),   (EN)


2009-05-19 Informacija apie EGF ir jo teikiamas galimybes

Paskutiniu metu spaudoje pasirodo daug informacijos apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir jo teikiamas finansines galimybes.
Plačiau pristatome šio fondo teikiamas galimybes ir reikalavimus šiai pagalbai gauti.


 

2009-05-09 Baigtas įgyvendinti EGF projektas Alytuje

Gegužės 8-ąją Lietuvoje baigtas įgyvendinti pirmasis šio fondo lėšomis finansuotas projektas bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojams remti.


 

 

2009-05-06 Šiuo metu svarstomi EGF reglamento pakeitimai

Apie tai plačiau skaitykite Europos Komisijos svetainėje.2009-04-30 Alytuje įvyko baigiamoji EGF konferencija

2009 m. balandžio 29 d., Alytuje įvyko konferencija „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo remiamo projekto buvusių AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojų integracija į darbo rinką“.

Konferencijoje pranešimus skaitė Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato direktorius Peter Stub Jorgensen, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius Valdas Rupšys, dalyvavo Ūkio ministerijos atstovai, darbo biržų vadovai, socialiniai partneriai.

Renginio metu buvo kalbama apie globalizacijos fondą, naujas jo sąlygas, globalizacijos fondo finansinę paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms. Buvo pristatyta globalizacijos ir ekonominės krizės įtaka nedarbo augimui bei projekto įgyvendinimo patirtis.


 

2009-04-29 Išleista brošiūra apie EGF įgyvendintą
projektą Alytuje


Lietuvoje įgyvendinamas pirmasis EGF lėšomis finansuojamas projektas bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojams remti. Projektą planuojama baigti 2009 m. gegužės 8 d.


2009-04-30 Išleistas lankstinukas apie EGF Lietuvoje

Išleistas lankstukas apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Čia taip pat galėsite rasti informaciją apie Lietuvoje jau įgyvendintą projektą AB „Alytaus tekstilės“ atleistų darbuotojų integracijai į darbo rinką.2009-04-28 Organizuojama baigiamoji EGF konferencija Alytuje

balandžio 29 d. 10.30 val., Alytuje (Miesto verslo centre, Naujoji g. 3) vyks konferencija „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo remiamo projekto buvusių AB „Alytaus tekstilė“ darbuotojų integracija į darbo rinką“.

Gegužės 8-ąją Lietuvoje bus baigtas įgyvendinti pirmasis šio fondo lėšomis finansuotas projektas bankrutavusios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ darbuotojams remti.


Konferencijoje dalyvaus Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato direktorius Peter Stub Jorgensen, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Ūkio ministerijos atstovai, darbo biržų vadovai, socialiniai partneriai ir kiti.

Renginio metu bus kalbama apie globalizacijos fondą, naujas jo sąlygas, globalizacijos fondo finansinę paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms. Bus pristatyta globalizacijos ir ekonominės krizės įtaka nedarbo augimui bei projekto įgyvendinimo patirtis.


 

2008-12-02 Pervestos lėšos iš EGF atleistiems darbuotojams

Europos Komisija pervedė lėšas iš EGF bankrutavusios AB „Alytaus tekstilės“ darbuotojų rėmimui. Šios lėšos skirtos  aktyvioms darbo rinkos priemonėms: pagalba ieškant darbo, mokymas ir perkvalifikavimas, pagalba įsidarbinant atleistiems asmenims ir t.t.2008-10-22 Priimtas sprendimas dėl EGF lėšų panaudojimo

2008 m. spalio 22 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą.


 

 

2008-05-08 Ministerija pateikė paraišką Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Europos Komisijai pateikė paraišką bankrutavusios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ darbuotojų rėmimui iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF). Tai pirmoji Lietuvos paraiška, pateikta Europos Komisijai, paramai iš šio fondo gauti. Plačiau>>

 

2008-02-25

2008 m. vasario 25 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.  A1-62 (Žin., 2008, Nr. 25-930) patvirtintas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramos valdymo ir kontrolės tvarkos aprašas.


 

2007-12-27

Lietuvos  Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1413 (Žin., 2008, Nr. 5-162) paskyrė institucijas, atsakingas už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramos valdymą ir kontrolę:

- Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – vadovaujančiąja institucija;

- Ūkio ministeriją – atsakinga už globalizacijos padarinių vertinimą įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestose valdymo srityse;

- Lietuvos darbo biržą – tarpine institucija;

- taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdys mokėjimo ir kontrolės institucijų funkcijas.


2007-12-26

   Išleistas EGF lankstinukas lietuvių ir anglų kalbomis.2007-12-26


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau vadinama – EGF) pradėjo veikti nuo 2007 m. sausio 1 d., kai jo veiklą patvirtino Europos Parlamentas ir Europos Taryba, ir tęs savo veiklą iki 2013 metų.
 
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1927/2006, pagal kurį buvo įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (OL 2006 L 406, p.1), nurodytas EGF pagalbos teisinis pagrindas ir nustatyta tvarka valstybėms narėms, pageidaujančioms kreiptis pagalbos.


© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT A.email_address, B.show_id, B.show_title, A.user_id FROM user_info A LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation_reg B ON A.user_id=B.user_id LEFT JOIN vilnius_m_show_reservation C ON C.show_id=B.show_id WHERE B.show_id != '' AND DATE(DATE_ADD(C.show_date, INTERVAL -1 DAY)) = DATE(NOW())
received error: Incorrect syntax near 'DAY'.