Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
sausio 17, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

Laisvė, saugumas ir teisingumas

  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška

Apie EPF

Europos pabėgėlių fondo logotipas


Europos pabėgėlių fondas (toliau vadinama – EPF) yra viena iš keturių Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrosios programos dalių. Šia programa siekiama palaipsniui įdiegti integruotą Europos Sąjungos išorės sienų valdymą ir įgyvendinti bendras prieglobsčio ir imigracijos politikos kryptis. Minėtos programos pagrindu įsteigiami keturi fondai: 1) Išorės sienų fondas; 2) Europos grąžinimo fondas; 3) Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai ir 4) Europos pabėgėlių fondas.

EPF – tai Europos Sąjungos fondas, įsteigtas 2007 m. gegužės 23 d. Europos parlamento ir Tarybos sprendimu 573/2007/EB dėl Europos pabėgėlių fondo 2008–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo ir panaikinantis Tarybos sprendimą 2004/904/EB.

 

Bendrasis EPF tikslas

Remti ir skatinti valstybių narių pastangas priimant pabėgėlius ir perkeltuosius asmenis bei atsakant už jų priėmimo padarinius, atsižvelgiant į šioje srityje priimtus Bendrijos teisės aktus, bendrai finansuojant numatytus veiksmus.

 

Tikslinės grupės

- trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, turintis Ženevos konvencijoje apibrėžtą statusą, kuriam leidžiama gyventi kaip pabėgėliui vienoje iš valstybių narių;

- trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi papildoma apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/83/EB;

- trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris kreipėsi dėl vienos iš a ir b punktuose nurodytų apsaugos formų;

- trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi laikina apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB.

 

EPF administravimas Lietuvoje

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 554  (Žin., 2010, Nr. 59-2893 )  paskirta atsakinga institucija, administruosiančia EPF programą. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-219 buvo patvirtinta Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai valdymo ir kontrolės sistema  (Žin., 2010, Nr. 68-3423). Ši valdymo ir kontrolės sistema nustato institucijas, dalyvaujančias administruojant EPF programą Lietuvoje ir jų funkcijas:

- atsakingos institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės paramos valdymo skyrius ir Apskaitos ir atskaitomybės departamentas;

- įgaliotos institucijos funkcijas atlieka Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyrius;

- tvirtinančios institucijos funkcijas atlieka Europos socialinio fondo agentūros Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius;

- audito institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

2008-2013 m. laikotarpis 

 

Lietuvos Respublika administruodama EPF 2008–2013 m. daugiametę programą įgyvendins du prioritetus.

 

1 PRIORITETAS: Bendrijos acquis prieglobsčio srityje nustatytų principų ir priemonių, įskaitant su integracijos tikslais susijusias sritis, įgyvendinimas

Tai turėtų padėti užtikrinti tinkamas priėmimo sąlygas, sąžiningas ir veiksmingas procedūras bei visapusišką ir visiems galiojantį Ženevos konvencijos taikymą Fondo tikslinėms grupėms.

Šioje srityje Bendrijos įnašas galėtų būti padidintas iki 75 % projektams, skirtiems įgyvendinti šiuos specialiuosius prioritetus:

(1) veiksmai, kuriais siekiama atsižvelgti į ypatingus pažeidžiamų žmonių, pirmiausia nelydimų mažamečių poreikius, ir specifines priemones, kuriomis siekiama geriau apibrėžti sąvokas ir valstybių narių taikomą tvarką nustatant pažeidžiamus prieglobsčio prašytojus ir tinkamai reaguoti į tokius poreikius;

(2) veiksmai, dėl kurių pagerės asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, nustatymas ir (arba) prieglobsčio prašymų pasienyje tvarkymas, pirmiausia plėtojant specialias mokymo programas.

 

2 PRIORITETAS: Orientacinių priemonių ir vertinimo metodikos kūrimas siekiant įvertinti ir pagerinti prašymų suteikti tarptautinę apsaugą nagrinėjimo tvarką ir remti administracines struktūras joms stengiantis spręsti uždavinius, kilusius dėl glaudesnio praktinio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis

Šioje srityje Bendrijos įnašas galėtų būti padidintas iki 75 % projektams, skirtiems įgyvendinti šiuos specialiuosius prioritetus:

(1) priemonės, skirtos atlikti nepriklausomą nacionalinės prieglobsčio sistemos darbo ir galimybių ją patobulinti peržiūrą;

(2) priemonių, kuriomis siekiama nacionaliniu lygiu nuosekliau priimti sprendimus dėl acquis taikymo, pvz., siekiant, kad prieigą prie teisminės praktikos duomenų bazių turėtų visos atitinkamos suinteresuotos šalys, kūrimas;

(3) priemonės, skirtos didinti nacionalinių prieglobsčio tarnybų pajėgumą bendradarbiauti su kitų valstybių narių prieglobsčio tarnybomis, ir ypač rinkti, analizuoti ir vertinti informaciją apie kilmės šalis arba kilmės regionus, kad tokia informacija būtų galima keistis su kitomis valstybėmis narėmis.

 

Įgyvendinant nurodytus prioritetus EPF rems veiksmus, susijusius su viena ar daugiau šių sričių:

- priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų gerinimo;

- integracijos;

- valstybių narių gebėjimų plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką laikantis galiojančiuose ir būsimuose Bendrijos teisės aktuose bendros Europos prieglobsčio sistemos srityje nustatytų įsipareigojimų stiprinimu, visų pirma, siekiant praktinio valstybių narių bendradarbiavimo.

 

Galimi pareiškėjai

Norėdamas gauti paramą, pareiškėjas privalo būti viešasis juridinis asmuo, registruotas ir veikiantis Lietuvos Respublikoje, arba viešasis juridinis asmuo, kurio registracija Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinius teisės aktus yra neprivaloma. Pagrindinis pareiškėjas privalo turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo su tikslinės grupės atstovais patirtį (ši nuostata netaikoma projekto partneriams).

 

 

Preliminarus EPF daugiametės 2008-2013 metų programos Lietuvoje finansinis planas (eurais)

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

Bendrijos indėlis

637120,09

651000,00

651000,00

677000,00

677000,00

722000,00

4015120,09

Valstybės finansavimas

187507,23

191810,00

191810,00

206640,00

206640,00

221040,00

1205447,23

Privatus finansavimas

0

0

0

0

0

0

0

IŠ VISO

824627,32

842810,00

842810,00

883640,00

883640,00

943040,00

5220567,32

Bendrijos indėlis, % 

77,25 %

77,25%

77,25%

76,62%

76,62%

76,56%

76,93%

 


 

2000-2008 m. laikotarpis

 

Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos (toliau – ES) nare, kartu su kitomis ES šalimis pradėjo įgyvendinti ES prieglobsčio politiką, kurios tikslas – nuosekliai kurti laisvą, saugią ir teisingą erdvę, atvirą tiems, kurie dėl susiklosčiusių aplinkybių priversti teisėtai ieškoti apsaugos Europos Sąjungoje. Pagrindinis šios politikos įgyvendinimo įrankis yra EPF.

 

Siekiant įgyvendinti prieglobsčio politiką, būtina sukurti mechanizmus, skatinančius valstybių narių bendras pastangas priimti pabėgėlius bei perkeltuosius asmenis ir atsakyti už jų priėmimo padarinius. Šiam tikslui įgyvendinti, vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos sprendimu 2000/596/EB buvo įsteigtas Europos pabėgėlių fondas 2000–2004 m.

 

Atsižvelgiant į Europos Bendrijų priimtus teisės aktus prieglobsčio srityje ir į patirtį, įgytą įgyvendinant pirmąjį fondo etapą 2000–2004 m., nuspręsta įsteigti Europos pabėgėlių fondą 2005–2010 m., kad ir toliau būtų užtikrinamas valstybių narių solidarumas prieglobsčio prašančių asmenų atžvilgiu.

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2019-01-17 01:30:06' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2019-01-17 01:30:06' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.