Europos socialinis fondas
birželio 3, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Tarptautinis bendradarbiavimas ES


Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Europos socialinis fondas

Tarptautinis bendradarbiavimas ES
Priemonės "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" II kvietimo išaiškinimai

2012-12-15 PROTOKOLAS Dėl priemonės Nr. VP1-1.1-SADM-01-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedo „Specialieji prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų vertinimo metodika“ 3 ir 5 kriterijų taikymo išaiškinimo


Dėl Aprašo 3 priedo 5.2.1 kriterijaus ir Aprašo 4 priedo 7 kriterijaus detalizavimo

Aprašo 3 priedo 5.2.1 punkte yra nurodyta, kad projekte turi būti pasiūlyti konkretūs (proaktyvūs) veiksmai, kurie užtikrintų, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo. Vertinant projekto atitikimą minėtam kriterijui, vertinama, ar projekte yra numatyti proaktyvūs veiksmai lyčių lygybės principui įgyvendinti, t.y. numatytas bent vienas mokymas, konsultacija ar kitas veiksmas bent viena iš Aprašo 3 priedo 5.2.1 punkte nurodytų temų. Atkreiptinas dėmesys, kad minėti proaktyvūs veiksmai privalo būti nurodyti paraiškos bendrojoje (A) ir specialiojoje (B) dalyse prie veiklų.

Proaktyvūs veiksmai suprantami kaip aktyvaus veiksmo atlikimas, konkretūs ir inovatyvūs veiksmai. Pranešimo, straipsnio parengimas ir paskelbimas internete ar intranete, lankstinuko, plakato parengimas ir išdalijimas, iškabinimas nėra prilyginamas proaktyviam veiksmui, todėl neatitinka Aprašo 3 priedo 5.2.1 punkto reikalavimų. Straipsnis, apimantis kelias lyčių lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principų įgyvendinimo temas, gali būti priskiriamas tik projekto viešinimo veikloms (kartu viešinant ir įgyvendinamą projektą).

Aprašo 4 priedo 7 punkte yra nurodoma, kad prioritetas teikiamas ir balai skiriami projektui, kuriame numatyti papildomi proaktyvūs veiksmai, prisidėsiantys prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo, t.y. projekte numatyti mokymai, konsultacijos ar kiti veiksmai bent keliomis šiame kriterijuje nurodytomis temomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad straipsnio, apimančio visas nurodytas temas, parengimas nėra proaktyvus veiksmas, todėl netenkina Aprašo 4 priedo 7 kriterijaus reikalavimo ir prioritetiniai balai nėra suteikiami.

Svarbu: Aprašo 3 priedo 5.2.1 kriterijuje ir Aprašo 4 priedo 7 kriterijuje nurodytoms lyčių lygybės temoms netaikomas Aprašo 24.1 punkte nurodytam reikalavimas, kad mokymo tema turi apimti 8 ak. val. Tačiau viena mokymo programa, apimanti keletą arba visas 7 nurodytas lyčių lygybės temas, turi tenkinti Aprašo 24.1 punkto reikalavimą. O jeigu projekte planuojama vykdyti konsultacijas, diskusijas ar atlikti kitą proaktyvų veiksmą lyčių lygybės temoms, Aprašo 24.1 punkto reikalavimas nėra taikomas.

 


Dėl sąvokos „metinės pajamos“ išaiškinimo

Aprašo 4.2 punkto lentelėje nurodyta sąvoka „Metinės pajamos“ suprantama kaip konkrečios įmonės pardavimo grynosios pajamos, kurios nurodomos įmonės paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės formoje (pelno (nuostolių) ataskaitos pirmoje eilutėje).


Išaiškinimas dėl Aprašo 24.6 punkto reikalavimų

Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 24.6 punkte nurodyti dokumentai (mokymo poreikio įvertinimas ir (arba) kvalifikacijos tobulinimo strategija (planas), kuriuos pasirinktinai privalo pateikti pareiškėjas kartu su paraiška, turėtų atspindėti bendrą įmonės (projekte dalyvaujančių įmonių) darbuotojų mokymo poreikių, mokymosi tikslų ir uždavinių situaciją ir negali atspindėti vien tik projekte planuojančių dalyvauti darbuotojų mokymo poreikių.

Aprašo 24.7 punkte nurodoma, kad paraiška privalo būti parengta vadovaujantis Aprašo 24.6.1 arba 24.6.2 punktuose nurodytais dokumentais. Taigi, pareiškėjas privalo aiškiai parodyti, kad teikiamas projektas dalies įmonės darbuotojų mokymams atspindi bendrą įmonės (–ių) kvalifikacijos tobulinimo situaciją ir nurodo įmonės planus, tikslus ir uždavinius darbuotojų mokymo srityje.


Išaiškinimas dėl Aprašo 1 priedo (B dalies) 10 lentelės „Informacija dėl dvigubo finansavimo“ pildymo 

Lentelėje turėtų būti pateikiama informacija apie pareiškėjo ir partnerio vykdytus (vykdomus) ir planuojamus vykdyti projektus, finansuojamus iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos ar kitų valstybės šaltinių. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant informaciją apie projektą (-us), būtina nurodyti, ar konkrečiame projekte buvo (yra arba bus) remiamas įmonės darbuotojų mokymas.


Kokie privatūs juridiniai asmenys yra minimi PFSA 16 punkte?

Šiame punkte minimi visi privatūs juridiniai asmenys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarime Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810). (nuoroda į dok.: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=409840&p_query=&p_tr2=2)


Ar tinkamas pareiškėjas/partneris yra užsienio įmonės filialas Lietuvoje?

Ne netinkami. Užsienio juridinio asmens filialas ar užsienio juridinio asmens atstovybė nėra savarankiški juridiniai asmenys Lietuvoje. Pagal šį kvietimą galimas pareiškėjas yra valstybės ir savivaldybės įmonės ir privatieji juridiniai asmenys; asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus; pramonės, prekybos ir amatų rūmai.


Ar nustatant labai mažų, mažų, vidutinių įmonių statusą (pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“) būtina vadovautis SVV įstatymu?

Teikiant paraiškas pagal šią Priemonę, nustatydamas įmonės dydį ir deklaruodamas jį paraiškoje, pareiškėjas turėtų vadovautis tik priemonės finansavimo sąlygų aprašo 4 punkte nurodytais apibrėžimais.


Ar egzaminavimo paslaugos, kuomet nėra vykdomi egzaminuojamos srities mokymai, yra tinkamos išlaidos? T.y. tikslas – išsilaikyti sertifikatą.

Jeigu nėra numatytų mokymų sertifikatui gauti, tokios išlaidos (sertifikato laikymas) nėra tinkamos.


Kur galima rasti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)?

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių galite rasti adresu http://www.stat.gov.lt/uploads/klasifik/EVRK/EVRKred2.htm

Įmonė norėtų siųsti darbuotojus į konferenciją užsienyje, kurioje vyktų seminarai tokiomis specifinėmis temomis, kurios neturi analogų Lietuvoje. Kaip tada su projekto dalyvių išlaidomis kelionei ir komandiruotėms? Pagal Aprašo 35 punkte esančią lentelę tokios išlaidos nėra kompensuojamos. T.y., ar konferencijos ir seminarų išlaidos yra netinkamos finansuoti taip pat kaip ir mugių bei parodų?

Projekto dalyvių išlaidos kelionei ir pragyvenimui yra tinkamos, jeigu vykstama į mokymus arba konferenciją užsienyje. Pagal nurodytą Aprašo punktą išlaidos nėra kompensuojamos, jeigu yra vykstama į parodas ar muges.


Įmonė įsteigta 2012 m. ir kol kas turi tik kelis darbuotojus, tačiau rengiasi jų priimti daugiau. Ar įmonė gali teikti paraišką?

Taip. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje mokymų veiklos planuojamos paraiškos rengimo metu įmonėje dirbantiems darbuotojams.


Įmonei artimiausiu metu bus patvirtintas restruktūrizavimas. Ar gali restruktūrizuojama įmonė teikti paraiškas pagal šią priemonę ir tikėtis projekto finansavimo?

Negali, nes yra netenkinamas bendrųjų ir specialiųjų projektų atitikties kriterijus 7.1.3.1 (Aprašo 3 priedas). 


Ar gali paraišką teikti statybos ir santechnikos įmonė arba vaistinė, konsultacinė įmonė ir prekybinė įmonė. Įmonių profiliai kaip ir skirtingi, bet šios įmonės yra numačiusios dalį mokymų, kurie būtų tinkami ir tikslingi visiems – pvz.: bendrieji mokymai – tokie kaip mokymai vadovams, derybinių įgūdžių mokymai ir pan.?

Taip, gali, tačiau paraiškoje reikės pagrįsti tokios partnerystės pasirinkimą ir teikiamą naudą.


Jei pagal darbuotojų skaičių įmonė priskiriama mažai, tačiau pagal metines pajamas ir turto balansinę vertę - vidutinei, tai kokio ji dydžio?

Tokia įmonė yra priskiriama vidutinei įmonei.


Aprašo 4 priedo 6 kriterijuje „Projektai, kurie įgyvendinami savivaldybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Žin., 2007, Nr. 15-555) pripažintoje problemine teritorija, arba regioniniame centre (toliau – probleminė teritorija), išskirtame Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370)“ yra nurodoma, kad projektui teikiamas prioritetas, jeigu projekte dalyvaujančios įmonės (juridinio asmens) (-ių) registracijos vieta (buveinės adresas) yra bent vienoje iš išvardintų probleminių teritorijų arba regioninių centrų.
Įmonė registruota vienu adresu, o jos faktinė buveinė yra kitur. Ar bus vertinama registracijos vieta ar buveinės adresas?

Registruojant įmonę Juridinių asmenų registre ar įrašant įmonės adresą steigimo dokumentuose yra nurodomas įmonės buveinės adresas. Įmonės buveinės adresas ir faktinė buveinė (korespondencijos adresas) gali skirtis, tačiau prioritetinis balas bus skiriamas tik įmonėms, kurių buveinės adresas bus registruotas probleminėje teritorijoje. 


Jeigu paraiškos pateikimo metu įmonės darbuotojui, kuris planuoja dalyvauti mokymuose, buvo 29 m., tai jis priklauso tikslinei grupei (už kurią duodami prioritetiniai balai)?

Jeigu paraiškos pateikimo metu mokymo dalyviui buvo 29 metai, jis yra priskiriamas prioritetinei tikslinei grupei. Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų amžius fiksuojamas paraiškos pateikimo metu ir vėliau netikslinamas.


Ar maksimaliam balų skaičiui gauti yra pakankama, kad tikslinė grupė atitiktų bent vieną iš trijų požymių: neturintys kvalifikacijos ir žemos kvalifikacijos darbuotojai, arba jaunesni negu 29 m., arba vyresni negu 45 m. asmenys? 

Taip.


Ar tuo atveju, jeigu vienas darbuotojas išeina iš darbo ir į jo vietą dalyvavimui projekte priimamas kitas darbuotojas, privaloma išlaikyti paraiškos rengimo metu turėtą prioritetinių tikslinių grupių proporciją. Pvz., jeigu paraiškos teikimo metu jaunimas iki 29 metų sudarė 30 proc. nuo visų mokymuose dalyvaujančių asmenų, ar ši proporcija turi būti išlaikoma viso projekto metu?

Projekto vykdytojas turės užtikrinti projekto, gavusio prioritetinį balą pagal Aprašo 4 priedo 2 kriterijų „Iniciatyvos, skirtos paskatinti neturinčių kvalifikacijos, žemos kvalifikacijos darbuotojų, jaunimo iki 29 metų ir vyresnių nei 45 metų darbuotojų mokymąsi“, bendrą (trijų tikslinių grupių: neturinčių kvalifikacijos ir žemos kvalifikacijos darbuotojai, jaunimas iki 29 metų, vyresni nei 45 metų darbuotojai) procento atitikimą viso projekto įgyvendinimo laikotarpiui.


Išaiškinimas dėl atitikimo prioritetiniam atrankos kriterijui Nr. 5 „Prioritetas teikiamas projektams, didesne dalimi, nei privaloma, nuosavomis lėšomis prisidedantiems prie projekto įgyvendinimo“

Projektui teikiamas prioritetas ir pagal 5.1 vertinimo aspektą yra skiriamas atitinkamas balų skaičius, jeigu projekte numatomas didesnis, nei privaloma (pagal Aprašo 22 punkte nurodytus reikalavimus), nuosavas indėlis. Balai gali būti skiriami tik tuo atveju, jeigu didesne, nei privaloma, dalimi projekte yra prisidedama ne darbuotojų darbo užmokesčio deklaravimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad projekto dalyvių išlaidoms yra priskiriamos projekto biudžeto 2.1. Dirbančiųjų darbo užmokesčio kategorijoje nurodomos išlaidos, kurios yra tinkamos tik kaip pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavas indėlis. Todėl už atitikimą kriterijui Nr. 5 projektui gali būti skiriami balai tik tuo atveju, jei projekte nuosavomis lėšomis prisidedama prie visų kitų (išskyrus nurodytų Aprašo 2.1 punkte) kategorijų išlaidų.


Asmenų pagal įgytą išsilavinimą priskyrimas Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) lygiams nustatomas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos leidiniu „Lietuvos švietimo klasifikacija“ (1999)

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.