Europos socialinis fondas
sausio 27, 2021
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

         

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Tarptautinis bendradarbiavimas ES

Aktualijos


2014 m. birželio 30 d. UAB “PPMI Group” pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai galutinę projekto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės“ Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką „rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimo“ , projekto kodas VP1-5.2-FM-02-V-05-001,  galutinę ataskaitą.

 2007–2013 m. įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau – Priemonę), buvo remiamos veiklos, padedančios socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, taip mažinant jų socialinę atskirtį. Finansuojamos veiklos apėmė ne tik socialinės integracijos paslaugų tikslinei grupei teikimą bei socialinio darbo specialistų kvalifikacijos tobulinimą, bet ir metodikų, veiklos modelių, mokymo programų ir kitokių priemonių kūrimą. Vertinimo objektas buvo šie išliekamąją vertę turintys materialūs arba intelektiniai kūriniai, toliau bendrai vadinami produktais. Vertinimo tikslas – įvertinti sukurtų produktų tinkamumą, kokybę, rezultatyvumą, efektyvumą ir tęstinumą, siekiant tinkamai pasiruošti panašių priemonių įgyvendinimui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. 

 Parengtoje galutinėje vertinimo ataskaitoje įvertintas sukurtų produktų efektyvumas, rezultatyvumas ir tęstinumo galimybės bei pateikti pasiūlymai ES paramos 2014–2020 m. laikotarpiui.

Čia galite rasti vertinimo ataskaitą ir jos priedus.Kauno teritorinėje darbo biržoje parengta tarptautine patirtimi grįsta profesinio orientavimo ir mokymo strategija

Kauno teritorinė darbo birža kartu su partneriais – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru -  įgyvendino Leonardo da Vinci programos projektą „Profesinio orientavimo ir mokymo strategija tarptautinės patirties kontekste“.  Projekto metu organizuotos trys darbuotojų stažuotės Portugalijoje, Ispanijoje ir Čekijoje. Projekte dalyvaujančios Europos Sąjungos šalys pasirinktos įvertinant jų pažangą profesinio orientavimo ir mokymo srityje, kultūrinius skirtumus, panašumus, taip pat inovacijas šioje srityje. Stažuočių metu susipažinta su profesinio mokymo ir profesinio konsultavimo sistema, aplankytos profesinio orientavimo ir mokymo bei užimtumo politiką koordinuojančios institucijos. Parengtoje strategijoje siejama visų keturių Europos šalių patirtis profesinio orientavimo ir mokymo srityje, perteikiamos pagrindinės šios srities vystymo kryptys siekiant lanksčios ir tvarios profesinio orientavimo bei mokymo sistemos. Strategiją gali naudoti visos institucijos, dirbančios profesinio orientavimo ir mokymo srityje.

Strategiją galite rasti čia


Pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys pagal priemonę "Socialinio dialogo skatinimas"

2014 m. sausio mėn. pabaigoje pasirašytos paskutinės projektų finansavimo ir adminstravimo sutartys pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinio dialogo skatinimas”.

Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

II kvietimo pareiškėjai – įmonės, įstaigos, organizacijos ar jose įsteigtos profesinės sąjungos.

Dalis šios priemonės II kvietimo projektų įgyvendinami nuo 2014 m. sausio 2 d.
Paskutinieji projektai pradėti įgyvendinti 2014 m. vasario 3 d.

II kvietimo projektams skirto finansavimo suma sudaro per 1,5 mln. litų.

Numatoma, kad įgyvendinant II kvietimo 13 projektų bus:
–  apmokyta 1643 darbdaviai, darbuotojai ir profesinių sąjungų nariai;
–  pasirašyta 50 kolektyvinių sutarčių;
–  įsteigti 37 Saugos ir sveikatos komitetai.


Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje, kuriant geresnę ateitį jaunimui!

Lapkričio 14-15 dienomis Vilniuje vyko vienas Lietuvos pirmininkavimo renginių - Europos socialinio fondo konferencija „Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje, kuriant geresnę ateitį jaunimui“, surengta pagal Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programą.

Konferencijos tikslas - aptarti Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vaidmenį sprendžiant aktualius didelio jaunimo nedarbo iššūkius. Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti meniu skiltyje "ESF Konferencija". 


2013 m. spalio 15 d. UAB “PPMI Group” ir Viešosios politikos ir  vadybos institutas pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai galutinę projekto „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimas“, projekto kodas VP4-1.3-FM-01-V-05-002,  galutinę ataskaitą.

 Pagrindinis vertinimo tikslas – atsižvelgiant į 2014–2020 m. finansinės perspektyvos uždavinius, taip pat įvertinus Lietuvos ekonominės ir socialinės raidos perspektyvas, išanalizuoti žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės ir plėtros perspektyvas, įvertinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos rezultatyvumą ir poveikį nacionalinės politikos tikslams pasiekti srityse, kurios priskirtos SADM kompetencijai, suformuoti būsimus 2014–2020 m. finansavimo prioritetus bei priemones, kurių finansavimas ES fondų lėšomis prisidėtų prie nacionalinių tikslų bei ES sanglaudos ir regioninės politikos uždavinių įgyvendinimo.

 Vertinimo uždaviniai:

 1. Atlikti žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių (SADM kompetencijai priskirtų veiklos sričių) esamos būklės ir tendencijų analizę;
2. Įvertinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos indėlį nacionalinės politikos tikslams įgyvendinti ir tolesnei plėtrai (žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos srityse, priskirtose SADM kompetencijai);
3. Nustatyti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio prioritetus, uždavinius, finansinių išteklių poreikį ir pasiūlyti priemones, rodiklius SADM kompetencijai priskirtose veiklos srityse.  

 Vertinimo metu organizuoti 3 renginiai struktūrinę paramą administruojančių įstaigų darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms, mokslo institucijų darbuotojams, socialiniams-ekonominiams partneriams, projektų vykdytojams ir kt., kuriuose buvo pristatyti vertinimo rezultatai, vyko diskusijos. 

Parengtoje galutinėje vertinimo ataskaitoje įvertintas 2007–2013 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai priskirtų priemonių rezultatyvumas, pateikti pasiūlymai dėl ES paramos 2014–2020 m. laikotarpiu.

Čia galite rasti vertinimo ataskaitą ir jos priedus.Nauja verslumo skatinimo priemonė: saugiam įsibėgėjimui

 Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, jau gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams bus iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.

 „Ši Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva įgyvendinama priemonė sudarys palankesnes sąlygas jaunam verslui įsitvirtinti rinkoje ir saugiai įsibėgėti. Norime ypač paskatinti ir prioritetinių grupių – jaunimo iki 29 metų, bedarbių, neįgaliųjų ir vyresnių nei 50 metų – įsitraukimą į verslo sūkurį“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Naujos ES fondų lėšomis finansuojama priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ valdytoja paskirta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Darbdaviai, kurie pasinaudojo Verslumo skatinimo fondo (VSF) galimybėmis, jau gali į INVEGĄ kreiptis dėl įmonėje įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimo.

Įgyvendinant šią priemonę siekiama skatinti ne tik naujų verslų steigimą, bet ir naujų darbo vietų kūrimą bei išlaikymą. Kitaip tariant, VSF paskolą gavęs verslininkas, įdarbinęs darbuotoją ir mokėdamas ne mažesnį kaip minimalų darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, darbo užmokesčio išlaidų dalį galės susigrąžinti pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“. Šiai priemonei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 10 mln. Lt Europos socialinio fondo lėšų.

„INVEGAI tai jau trečioji administruojama visuotinių dotacijų priemonė, kuri prisideda prie palankių sąlygų verslo kūrimui ir plėtrai Lietuvoje. Tikimės, kad tai bus didelė paskata pradedantiesiems verslininkams nebelaikyti savo idėjų stalčiuje“, – sako INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka.

Priemone gali pasinaudoti visi Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai (išskyrus socialines įmones), turintys darbuotojų, kurių apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą.

„Šiuo metu jau turime daugiau nei 500 verslininkų, kurie pradėję savo verslus sukūrė daugiau nei 1000 darbo vietų. Naująja priemone galės pasinaudoti ne tik dabartiniai Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, bet ir planuojantys kreiptis dėl šių paskolų. Šios lengvatinės paskolos verslo pradžiai dar bus teikiamos iki 2014 m. birželio 30 d.“, - ragina A.Zabotka.

Darbdaviai, norintys pasinaudoti priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ galimybėmis, paraišką ir kitus reikalingus dokumentų originalus turėtų pateikti INVEGAI (Konstitucijos pr. 7, Vilnius). Kvietimas teikti paraiškas dėl projektų finansavimo ir aktualūs dokumentai paskelbti interneto svetainėse www.socmin.lt, www.invega.lt, www.esparama.lt.

 Kontaktai darbdaviams

Iškilus konkretiems klausimams dėl subsidijų verslumui skatinti skyrimo, galite kreiptis į INVEGĄ tel. (+370 5) 210 0601, 278 0373 arba el. paštu svs@invega.lt.

 Apie priemonę „Verslumo skatinimas“

Šiuo metu palankiausios sąlygos pradedančiajam ar jaunam verslui yra sudarytos pagal Verslumo skatinimo priemonę. Dėl lengvatinių paskolų (iki 86 tūkst. lt) iš Verslumo skatinimo fondo (VSF) gali kreiptis visi fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą bei įmonės iki vienerių metų. Gavusieji VSF paskolą gali ne tik pasinaudoti INVEGA garantija (iki 80 proc. paskolos sumos), bet ir susigrąžinti net 95 proc. sumokėtų palūkanų ir šias lėšas toliau investuoti į plėtrą.

Šių paskolų teikimas yra derinamas su nemokamu pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Planuojantys pradėti savo verslą dėl šių paskolų gali kreiptis į Lietuvos centrinę kredito uniją arba artimiausią kredito uniją, skambinti nemokamu tel.: 8 800 11 211. Daugiau informacijos www.lku.lt


Skirtas finansavimas projektams įgyvendinti pagal priemonę "Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija"

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A1-483 bei 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-485 skirtas finansavimas projektams, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“


Stabilesnė ekonomikos padėtis šalies įmones skatina ne tik drąsiau galvoti apie plėtrą, bet ir aktyviau ieškoti tam tinkamiausių sprendimų. Vienas iš tokių sprendimų – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva įgyvendinamos, UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) administruojamos priemonės „Parama pirmajam darbui“ siūlomos galimybės. Šiuo metu jau apie 6000 jaunuolių pasinaudojo šios priemonės galimybėmis pirmą kartą įsidarbindami daugiau nei 1300 Lietuvos įmonių.

„Džiugu, kad ši priemonė, skirta didinti jaunimo užimtumą ir padėti jaunuoliams įgyti praktinio darbo patirties, per tokį trumpą laikotarpį jau spėjo ne tik padėti tūkstančiams jaunuolių, bet ir paskatino darbdavius patikėti jaunų, gabių žmonių perspektyvumu ir išugdyti patyrusius, kompetentingus darbuotojus“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Priemonei „Parama pirmajam darbui“ įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 32 mln. Europos socialinio fondo lėšų. Šiuo metu įmonėms jau išmokėta beveik 7 mln. Lt už 6000 jaunų darbuotojų.

„Ši priemonė iš tiesų pasiteisino. Galimybėmis domisi ne tik darbdaviai, bet ir pats jaunimas, ieškantis pirmosios darbovietės. Per dieną iš darbdavių gauname vidutiniškai 70 prašymų“, - sako INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka. – „Tikime, kad šios priemonės poveikis bus ilgalaikis ir prisidės ne tik prie jaunimo didesnio užimtumo, bet ir prie Lietuvos įmonių konkurencingumo stiprinimo. “

Aktyviausiai šia priemone naudojasi įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų (52 proc.), tiek vidutinės (22,9 proc.), tiek ir mažos bei mikro įmonės (23,1 proc.) kreipiasi šiek tiek mažiau. Daugiausiai kreipiasi įmonės, kurių pagrindinė buveinė didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau labai aktyviai šiomis galimybėmis domisi ir Marijampolės bei Utenos apskričių verslininkai.

Įdomu žinoti:

- Iki 2013 08 14 parama išmokėta 1353 įmonėms, už 5935 pirmą kartą įdarbintus jaunus darbuotojus.

- Iki 2013 08 21 gauta 9950 prašymų kompensuoti dalį darbuotojo darbo užmokesčio.

- Vidutinis jaunų darbuotojų, dėl kurių kreiptasi dėl kompensacijos, amžius – 20-21 metai.

- Iki 2013 08 14 įmonėms išmokėta beveik 7 mln. Lt. Kitas mokėjimas planuojamas š.m. lapkričio pab.

- Projektui skirta 32 mln. Europos socialinio fondo lėšų.

 

Apie priemonę „Parama pirmajam darbui“

Darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį, turi galimybę kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus. Darbo užmokesčio, kuris tokiam darbuotojui apskaičiuotas ne anksčiau nei nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) kompensuojama kas kalendorinį ketvirtį. Iš viso darbo užmokesčio dalies kompensavimui skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką INVEGAI), kompensuojama fiksuota pirmą kartą įsidarbinusio ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusio jauno asmens nuo 16 iki 29 metų atlyginimo dalis (ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį). Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, o dalis darbo užmokesčio sumos darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Priemone gali pasinaudoti visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, pirmą kartą įdarbinę darbinės patirties neturintį asmenį.

 

Visi reikalingi dokumentai, svarbi informacija ir patarimai, skelbiami interneto svetainėje www.invega.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėjeFiksuotojo įkainio, apmokant projektų vykdančiojo personalo ir dalyvių komandiruočių ir kelionių metu patiriamas transporto išlaidas, nustatymo tyrimas

 Fiksuotojo įkainio, apmokant projektų vykdančiojo personalo ir dalyvių komandiruočių ir kelionių metu patiriamas transporto išlaidas, nustatymo tyrimo (toliau – tyrimas) tikslas – nustatyti fiksuotąjį įkainį (toliau – FĮ) apmokant projektų, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdančiojo personalo ir dalyvių komandiruočių ir kelionių Lietuvos Respublikos teritorijoje metu patiriamas kuro ir viešojo transporto išlaidas. Projektų vykdytojai, deklaruodami patirtas kuro ir viešojo transporto išlaidas, teikia nemažai pagrindžiančių dokumentų (pavyzdžiui, kelionės lapus, kuro kvitus, viešojo transporto bilietus ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra smulkios ir vienarūšės, siūloma nustatyti FĮ joms apmokėti ir tokiu būdu sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams.

 Atliekant tyrimą buvo išanalizuoti viešojo transporto tiekėjų duomenys apie tarpmiestinio viešojo transporto kainas, nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys automobilių kuro sąnaudas, Lietuvos statistikos departamento duomenys apie kuro kainas ir kita viešai prieinama informacija.

Tyrimą galima rasti čia

 Tyrimą atliko VšĮ Europos socialinio fondo agentūra.


Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“

2013 m. birželio 18 d. Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES finansavimui gauti pagal priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra), vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-05-V priemonės „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-249, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP-1.2-SADM-05-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-250.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Agentūrai iki 2013 m. liepos 1 d.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.
Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia:

Aida Balčiūnaitė tel. (8 5) 250 0236, faksas (8 5) 260 8281, el. p.: Aida.Balciunaite@esf.lt.


2013 m. gegužės 17 d. pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys su 20 pareiškėjų, nurodytų Integralios pagalbos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353 (Žin., 2012, Nr. 89-4663).

Bandomieji projektai bus įgyvendinami 20 savivaldybių: Anykščių, Biržų, Kauno, Kretingos, Pasvalio, Radviliškio, Šakių, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Vilkaviškio rajonų, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Visagino, Vilniaus miestų bei Elektrėnų savivaldybėse.

Projektai finansuojami pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“.

Įgyvendinant projektus, bus siekiama teikti kokybiškas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems šiuos asmenis.

Projektai bus įgyvendinami Europos socialinio fondo lėšomis. Bendra projektų vertė – per 17,45 mln. litų.

Projektų dėka kokybiškas socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas gaus 760 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų bei konsultacinę pagalbą 810 šeimos narių, prižiūrinčių šiuos asmenis. Bus sukurtos 67 mobilios komandos, įdarbinti 283 slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai bei reabilitacijos specialistai, kurie kartu su socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais, savanoriais teiks integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims.Trakų neįgaliųjų užimtumo centre lankėsi Europos Parlamento darbo ir socialinių reikalų komiteto narių delegacija ir susipažino su gerąja patirtimi, kaip plėtojama projektinė veikla, kuriai buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Daugiau informacijos čia...


Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus priemonės "Socialinio dialogo skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad yra parengtas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas. Socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotos organizacijos yra kviečiamos teikti savo pastabas, pasiūlymus ir komentarus šiam projektui. Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2013 m. gegužės 10 dienos.

Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Pagal šią priemonę remiami įmonių, įstaigų ar organizacijų ir jų struktūrinių padalinių vadovų, profesinių sąjungų vadovų, darbo tarybų pirmininkų, darbuotojų, profesinių sąjungų narių mokymai kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu.

Pasiūlymus, komentarus ir pastabas prašome siųsti Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėjai Lingailei Biliūnaitei ir Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyr. specialistei Lionginai Beinoravičienei el. paštu: Lingaile.Biliunaite@socmin.lt ir Liongina.Beinoraviciene@socmin.lt.

 Finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia


Patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu A1-143 patvirtintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra į informacinius seminarus kviečia būsimus pareiškėjus, ketinančius teikti paraiškas pagal priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ kvietimą Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-02

 

Pagal šį kvietimą projektai bus finansuojami trijose veiklos srityse. Atkreipiame dėmesį, kad vienas projektas galės būti skirtas tik vienai iš jų. Seminarai organizuojami pagal atskiras remiamas veiklos sritis: Prekybos žmonėmis prevencija, Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencija, Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas.

2013 m. balandžio 22 d. vyks seminaras skirtas pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimas“.

2013 m. balandžio 23 d. vyks seminaras skirtas pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencija“.

2013 m. balandžio 25 d. vyks seminaras skirtas pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Prekybos žmonėmis prevencija“.

Seminaruose kviečiame dalyvauti su kvietimo dokumentacija (skelbiama interneto svetainėse www.esparama.lt, www.esf.socmin.lt bei www.esf.lt) susipažinusius bei paraiškas rengsiančius asmenis.

Preliminari seminarų trukmė: 10:00 - 13:00 val., miestas Vilnius. Registruotis galima iki 2013 m. balandžio 11 d.

Registruotis į seminarus kviečiame ne daugiau kaip 2 asmenis iš vienos organizacijos. Registracijos patvirtinimą ir tikslų seminaro adresą atsiųsime elektroniniu paštu.

Registracija į seminarus privaloma, registruotis galite tinklapyje (http://www.esf.lt/#events) užpildydami puslapyje esančią dalyvio anketą. Jeigu turėsite klausimų dėl registracijos į seminarą kreipkitės telefonu (8 5) 264 6237 arba el. paštu:  antanas.babianskas@esf.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad registruotis reikia į kiekvieną seminarą atskirai.

 


2013-03-20 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau – Priemonė). Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės tikslas: mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

  1. prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymas;
  2. priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos priemonių vykdymas;
  3. moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo, užtikrinant moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje (ekonominėje veikloje), priemonių vykdymas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

1) valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;
2) viešosios įstaigos;
3) asociacijos;
4) labdaros ir paramos fondai;
5) profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;
6) religinės bendruomenės ir bendrijos;
7) tarptautinės organizacijos;
8) Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
9) Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje www.esf.socmin.lt. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
- pristatytos pašto kurjerio;
- atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2013 m. gegužės mėn. 20 d., 16 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. gegužės mėn. 20 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutu“ š.m. vasario 12 d. organizuoja diskusiją „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinė sanglauda Lietuvoje: kaip sumažinti išsivystymo netolygumus?“. Ši diskusija skirta 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiui pasirengti.

 Rengiantis 2014–2020 m. ES paramos laikotarpiui, Lietuvoje jau atlikti keli svarbūs darbai. 2012 m. kovo – gegužės mėn. Finansų ministerija organizavo apvaliojo stalo diskusijas, skirtas 2014–2020 m. laikotarpio intervencijoms planuoti. Kai kurios iš šių diskusijų buvo tiesiogiai aktualios užimtumo didinimo ir socialinės aprėpties sritims, nes nagrinėjo tokius klausimus kaip viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas, judus jaunimas, socialinės inovacijos, skurdo mažinimas ir aktyvus senėjimas. 2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę pažangos programą (NPP), kurioje įvardyti svarbiausi šalies prioritetai, tikslai ir uždaviniai iki 2020 m. Savo ruožtu, Europos Sąjungos institucijos parengė struktūrinių fondų reglamentų projektus, kuriuose numatyti 2014–2020 m. laikotarpio investiciniai prioritetai, ir kiti aktualūs dokumentai.

 Atsižvelgiant į Nacionalinę pažangos programą ir struktūrinės paramos planavimui skirtus ES dokumentus, diskusijos metu daugiausia dėmesio bus skirta klausimui, kokias konkrečias priemones ir veiksmus reiktų finansuoti pagal pasirinktas NPP įgyvendinimo kryptis?

Renginį sudarys dvi dalys: plenarinė sesija ir diskusijų darbo grupės. Plenarinėje sesijoje bus trumpai primintas 2014–2020 m. ES paramos planavimo kontekstas ir pristatyta ligšiolinė pažanga. Po plenarinės sesijos dalyviai diskutuos trijose darbo grupėse.

 Diskusija organizuojama atliekant vertinimą „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimas“ (projekto kodas VP4-1.3-FM-01-V-05-002), kurį užsakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o atlieka VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ ir UAB „PPMI Group“.Lietuvoje įgyvendinto ESF  lėšomis finansuoto projekto socialinė reklama pelnė garbingą „RegioStars 2013“ apdovanojimą.

Savo kategorijoje nugalėjo viešosios įstaigos „Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras„ vykdyto ir Europos socialinio fondo finansuoto projekto "Darbo link" socialinė reklama, skirta kurti teigiamą kurčiųjų asmenų įvaizdį darbo rinkoje ir visuomenėje.

Ši socialinė reklama buvo pripažinta geriausiia Informacijos ir komunikacijos kategorijoje „Trumpi filmukai, pristatantys ES regioninę politiką“.

Konkursą laimėjusios Lietuvos socialinės reklamos tikslinė grupė - girdinčioji visuomenės dalis, darbdaviai, kuriems siekiama parodyti, kad kurtieji potencialūs darbuotojai, kūrybingi, darbštūs ir tikslo siekiantys žmonės, gyvenantys tarp mūsų. Vienas iš siektinų tikslų, kad potencialūs darbdaviai įvertintų kurčiųjų galimybes dirbti ir būti naudingais darbo rinkoje.

Projekto vykdytojo užsakymu socialinės reklamos klipus kūrė UAB „DIZI“.

Pats projektas „Darbo link“ įgyvendintas 2009-2012 m., jame dalyvavo daugiau nei 600 asmenų, turinčių klausos sutrikimų, per 400 iš jų buvo įdarbinti.

Europos Komisijos įsteigtiems „RegioStars 2013“ apdovanojimams penkiose kategorijose buvo nominuoti 149 projektai iš 27 ES valstybių.

Papildoma informacija

Socialinės reklamos filmukus galite rasti čia:

http://www.esparama.lt/regiostars

Informacija apie visus finalo dalyvius, atrankos kriterijus ir žiuri narius pateikiama čia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“ (toliau – Priemonė).

Priemonės tikslas: didinti jaunimo užimtumą, sudarant papildomas finansines paskatas darbdaviams jaunimui įdarbinti.

Priemonė remiama veikla: pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje asmenų nuo 16 iki 29 metų darbo užmokesčio dalies kompensavimas, ne ilgesnį kaip kompensacijos laikotarpį, kurio pabaiga negali būti vėlesnė kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Įgyvendinant šią priemonę projektams planuojama skirti 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonę:

  • privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas),
  • užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje,
  • fiziniai asmenys, įdarbinę darbuotoją.

Paraiškas INVEGA galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu. Galutinė paraiškų dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo pateikimo data yra 2015 m. rugsėjo 30 d. Paraiškų priėmimas stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei nepakanka Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų apie tai paskelbiant bent viename Lietuvos dienraštyje bei svetainėse www.socmin.lt, www.invega.lt ir www.esparama.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

Paraiškos teikiamos adresu:
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“,
Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius

Paraiškos su joms priklausančiais dokumentais INVEGA turi būti teikiamos vienu iš šių būdų:

atsiųstos registruotu paštu;
įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
pristatytos pašto kurjerio.

Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Priemonės įgyvendinimo aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.invega.lt, www.esparama.lt

Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite skambinti į INVEGĄ tel. (+370 5) 278 0371 ir 211 3567 bei rašyti el. paštu ppd@invega.lt


Priemonės dokumentus galite rasti čia


Švedijos projekto vykdytojas „Workers Educational Association South West Sweden (ABF Sydvästra Götaland, ABF SVG)” ieško tarptautinio partnerio

Ši informacija gali būti aktuali projektams, įgyvendinamiems pagal priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“  kvietimą teikti paraiškas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03, ir kurie ieško tarptautinių partnerių.

Švedijos projekto vykdytojas „ABF Sydvästra Götaland“ įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuris skirtas ilgalaikių bedarbių (16 - 64 m. amžiaus), esančių socialinėje atskirtyje, integracijai į visuomenę. Projektas įgyvendinamas nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d.

Trumpą projekto aprašymą anglų k. galite rasti čia

Pakeistas priemonės fianansavimo sąlygų aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-20 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-10-V priemonės ,,Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" pakeistas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas


Kveičiame dalyvauti Geriausių socialinių inovacijų idėjų konkurse

Europos Komisija paskelbė geriausių socialinių inovacijų idėjų konkursą, kurio tikslas – atrinkti geriausius sprendimus galinčius padėti žmonėms susirasti arba pakeisti darbą.

Galutinė paraiškų pateikimo data – 2012 m. gruodžio 21 d.

 Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas rasite čia: http:/ec.europa.eu/enterprise/social-innovation-competitionKviečiame dalyvauti Europos socialinio fondo finansuojamo Geriausio projekto konkurse

Geriausio Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto rinkimai – tai pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas konkursas, kurio metu projektų vykdytojai visoje šalyje turi galimybę pristatyti įgyvendintus ESF projektus, jų naudą bei pasiektus rezultatus.

Šio konkurso tikslas – išrinkti bei apdovanoti geriausius projektus bei atskleisti ESF lėšomis finansuojamų projektų indėlį į Lietuvos žmonių gerovės vystymą.

Konkurse kviečiame dalyvauti visus projektų vykdytojus, kurių įgyvendinti ESF lėšomis finansuojami 2007-2013 m. projektai yra pasibaigę ar baigsis 2012 m., ir kurie pasiekė visus numatytus tikslus bei uždavinius. 

Geriausio projekto apdovanojimai bus įteikti penkių nominacijų nugalėtojams:

„Inovatyvi  idėja“;
„Sėkminga partnerystė“;
„Veiksmingas įnašas bendruomenei ar regionui“;
„Projekto dalyvio svajonės įgyvendinimas“;
„Populiariausias tarp geriausių“.

Šiame konkurse norintys dalyvauti projektų vykdytojai, turi užpildyti pateiktą trumpą paraiškos formą, prie paraiškos taip pat pridėdami papildomą informaciją – projekto pristatymo vaizdinę medžiagą (PPT prezentaciją ar video filmuką, ne ilgesnį, nei 3 min. trukmės).

Paraiškų šiam konkursui lauksime iki 2012 m. lapkričio mėn. 5 d. 17.00 val. adresu Europos socialinio fondo agentūra VRTG (IV aukštas) Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius ar elektroniniu paštu konkursas@esf.lt.

Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui jas vertins Europos socialinio fondo agentūros atrinktų ekspertų komisija pagal konkurso nuostatuose pateiktus kriterijus bei atrinks po 3 nominantus visoms penkioms kategorijoms.

Visus konkurso dalyvius kviesime į finalinį apdovanojimų renginį, kuriame bus išrinkti ir apdovanoti geriausieji. Apdovanojimų renginys vyks šių metų lapkričio 15 d., Vilniuje, išsamesnę informaciją apie renginį pateiksime vėliau, atskiru pranešimu.

Konkurso nuostatas bei paraiškos dalyvauti šiame konkurse formą rasite čia.

Papildomą informaciją teikia Europos socialinio fondo agentūros l.e.p. viešųjų ryšių specialistė Lina Zapolskytė, tel. (8 5) 241 3184, el. p. Lina.Zapolskyte@esf.lt

Konkurso organizatorius – Europos socialinio fondo agentūra kartu su Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijomis.


2012-10-26 Skirtas finansavimas projektams pagal priemonę "Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-460 ir įsakymu Nr. A1-461 skirtas finansavimas projektams, finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
2012-10-22 Pakeistas priemonės "Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašas

2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A1-454 pakeistas priemonės ,,Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-35

 2012-10-18 Lenkijoje organizuojamas penktasis partnerių paieškos forumas

2012 m. lapkričio 20–21 d. Lenkijos Nacionalinė paramos institucija – Europos projektų centras kartu su Švedijos ESF taryba organizuoja ESF projektų tarptautinių partnerių paieškos forumą, kuris vyks Varšuvoje.

Kvietimas dalyvauti ESF projektų tarptautinių partnerių paieškos forume ir išsamesnė informacija apie šį forumą pateikiama čia.
Kvietimas 

Informacija 
Projekto paraiška  2012-10-15 Pasirašyta vertinimo paslaugų pirkimo sutartis

2012 m. spalio 15 d. pasirašyta  2007–2013 m. Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonės VP4-1.3-FM-01-V „ES struktūrinės paramos vertinimas“ projekto „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimas (projekto kodas Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05-002)“  vertinimo paslaugų pirkimo sutartis. Sutartis pasirašyta tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir UAB „PPMI Group“.

Pagrindinis vertinimo tikslas – atsižvelgiant į 2014–2020 m. finansinės perspektyvos uždavinius, taip pat įvertinus Lietuvos ekonominės ir socialinės raidos perspektyvas, išanalizuoti žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės ir plėtros perspektyvas, įvertinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos rezultatyvumą ir poveikį nacionalinės politikos tikslams pasiekti srityse, kurios priskirtos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai, suformuoti būsimus 2014–2020 m. finansavimo prioritetus bei priemones, kurių finansavimas ES fondų lėšomis prisidėtų prie nacionalinių tikslų bei ES sanglaudos ir regioninės politikos uždavinių įgyvendinimo.

Planuojami vertinimo rezultatai:

1. Pateikta vertinimo ataskaita, kurioje pagal kiekvieną vertinimo klausimą suformuluotos pagrįstos ir kokybiškos vertinimo išvados ir pateiktos konkrečios rekomendacijos politikai tobulinti;

2. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 tarpinių ir galutinių vertinimo rezultatų vieši aptarimai-diskusijos. 


 2012-10-04 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse"

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".  Daugiau informacijosčia. 

Išaiškinimai dėl priemonės >>  


2012-09-24 Patvirtinta priemonės "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" II kvietimo dokumentacija

2012 m. rugsėjo 21 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-421 patvirtintas priemonės "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" projektų finansavimo sąlygų aprašas

Išaiškinimai dėl priemonės >>  
 2012-09-17 Utenoje startuoja ESF – TAU informacinis turas

Europos Socialinio Fondo Agentūra (ESFA) pradeda informacinę kelionę po Lietuvą. Septynių dienų turo metu po Lietuvos miestus ir miestelius gyventojams bus pristatyta Europos socialinio fondo (ESF) veikla Lietuvoje. Jaunus ir senjorus, moksleivius ir dirbančius pakviesime tapti turo dalyviais ir sužinoti, kokie ESF projektai sėkmingai įgyvendinami būtent jų apskrityje, kokią naudą projektų įgyvendinimas teikia žmogui, kokios ateities perspektyvos.

Pagrindinis turo po Lietuvą „ESF – TAU“ tikslas – padėti suprasti, jog ESF yra šalia: ESF skirta tavo sveikatai, tavo saugumui, tavo patogumui, ieškančiam pagalbos, tavo tobulėjimui.

Specialus ESF autobusiukas aplankys 7 Lietuvos miestus: Uteną, Panevėžį, Rokiškį, Marijampolę, Ukmergę, Prienus ir Kauną.

Projekto metu gyventojams bus pristatyti ESF projektai keliantys valstybinio sektoriaus, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinantys Lietuvos pareigūnų ir piliečių tobulėjimą, didinantys valstybės, jos sienų bei visuomenės saugumą. Ieškantiems pagalbos, paramos ir naujų galimybių bus pristatyti projektai skirti socialinės atskirties grupių atstovams. >>>2012-08-20 Parengtas priemonės "Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Preliminari paraiškas 
2012 m. liepos 20 d. Socialinės apsaugo ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-353 patvirtinta Integralios pagalbos plėtros programa 2012-07-10 Skirtas finansavimas projektui "Jaunimo užimtumo didinimas" įgyvendinti 


 2012-06-19 Patvirtintas priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ valstybės projektų sąrašas Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-12
2012-05-08 Bus analizuojama žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklė ir perspektyvos 2014–2020 m.

2012 m. gegužės 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė su VšĮ centrine projektų valdymo agentūra projekto „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių būklės analizė ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimas“, projekto kodas VP4-1.3-FM-01-V-05-002, finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas – Pasirengti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui, įvertinant esamą būklę ir tendencijas, nacionalinius strateginius dokumentus bei 2007–2013 m. ES fondų indėlį į nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimą ir tolesnę plėtrą.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis –2012 m. gegužės 1 d. –2013 m. liepos 31 d.

Projekto rezultatai – parengta vertinimo ataskaita, organizuoti 3 vieši vertinimo rezultatų aptarimai-diskusijos.
Projektas finansuojamas iš Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ lėšų.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad yra parengtas priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas. Socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotos organizacijos yra kviečiamos teikti savo pastabas, pasiūlymus ir komentarus šiam projektui. Pasiūlymų pateikimo terminas –  iki 2012 m. gegužės 2 dienos.

Priemonės tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Pagal šią Priemonę remiami įmonių darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius).

 

Atsisiųsti projektą 2012-03-12 Organizuojamas tarptautinių partnerių paieškos forumas

2012 m. balandžio 25-26 d. Varšuvoje vyks 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektų tarptautinių partnerių paieškos forumas. Pareiškėjai, norintys dalyvauti šiame renginyje, turi užpildyti projektų paraiškos formas ir išsiųsti jas Lenkijos Nacionalinei paramos institucijai Europos projektų centrui el. paštu Maciej.Jamrozik@cpe.gov.pl iki 2012 m. kovo mėn. 30d.

Išsamesnė informacija pateikiama kvietime.

 2012-02-01 Bus kompensuojama net 95 proc. palūkanų už mikrokreditą iš VSF

Nuo šiol smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai ir žmonės, dar tik ketinantys imtis verslo, turės unikalią galimybę pasinaudoti valstybės sudarytomis išskirtinėmis sąlygomis plėtoti verslą. Iki 86 tūkst. litų dydžio labai mažomis paskolomis iš Verslumo skatinimo fondo (VSF) pasinaudoję asmenys ar įmonės galės gauti 95 proc. sumokėtų palūkanų kompensaciją. Ši lengvata bus taikoma ne tik naujai iš minėto fondo paimtoms paskoloms, bet ir toms, kurios jau yra naudojamos, siekiant plėtoti verslą.

2012-01-23 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

Kviečiama teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje.
 

Galutinė paraiškų pateiktimo data - 2012 m. balandžio 2 d.

Plačiau>>


Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, paraiškos rengimo ir pildymo bei finansinių klausimų: telefonais - (8 ~ 5) 261 2841, (8 ~ 5) 246 1834, (8 ~ 5) 260 8452, el. paštu - tadas.janusauskas@esf.lt, marina.chelt@esf.lt, lina.markeviciene@esf.lt.2012-01-19 Patvirtintas prioemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas 

sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-12 patvirtintas priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas


 
Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.