Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
rugsėjo 20, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

Laisvė, saugumas ir teisingumas

  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas 2014-2020 m.2007–2013 m. įgyvendinant Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą Lietuvoje buvo administruojami keturi fondai:

- Europos pabėgėlių fondas (EPF) – atsakinga SADM;
- Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) – atsakinga SADM;
- Išorės sienų fondas (ISF) – atsakinga VRM;
- Europos grąžinimo fondas (GF) – atsakinga VRM.

2014–2020 m. laikotarpiu minėti keturi fondai apjungiami į du fondus:
- Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (toliau – PMIF), kurį sudaro buvęs EPF, EIF ir GF – 2014 m. vasario 19 d. LRV nutarimu Nr. 149 SADM paskirta atsakinga institucija; 
- Vidaus saugumo fondą, apimantį išorės sienų valdymą bei vizų politiką – 2013 m. rugsėjo 11 d. LRV nutarimu Nr. 826 VRM paskirta atsakinga institucija.

PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.  

PMIF tikslinė grupė, į kurią turi būti nukreiptos investicijos, yra trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie kreipėsi dėl prieglobsčio Lietuvoje, prieglobsčio gavėjai, trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvoje (turintys leidimus gyventi), trečiųjų šalių piliečiai pasirinkę savanorišką grįžimą į savo kilmės šalį arba kuriems taikomos priverstinio grąžinimo priemonės.

Finansavimas
PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama ~9,1 mln. eurų. Prie šios sumos Lietuva turės prisidėti 25 proc. nacionaliniu finansavimu (3 mln. eurų).

Taip pat Lietuvai, kaip ir kitoms ES valstybėms narėms, PMIF administravimui skiriama 5,5 proc. nuo skiriamos sumos visam 2014–2020 metų periodui + 1 mln. eurų techninei pagalbai, t.y. ~1,6 mln. eurų.

PMIF nacionalinė programa
2015 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas Nr. C(2015) 1731 galutinis, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu (pakeitimai skelbiami čia).

Darbo grupė PMIF nacionalinei programai parengti ir PMIF Stebėsenos komitetas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 322 buvo sudaryta Darbo grupė, skirta PMIF nacionalinei 2014-2020 m. programai parengti (pakeitimas 2014 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 180).

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-454 sudarytas PMIF 2014-2020 metų nacionalinės programos Stebėsenos komitetas, kuris vykdo PMIF nacionalinės programos įgyvendinimo stebėseną (pakeitimai skelbiami čia).

PMIF teisės aktai 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2019-09-20 05:12:59' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2019-09-20 05:12:59' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.