Europos socialinis fondas
spalio 21, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

         

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Tarptautinis bendradarbiavimas ES

Jaunimo užimtumas

 

Teminio tinklo svetainė

www.youthemploymentnet.eu/

Teminio tinklo tikslai

- pasikeisti informacija ir darbo patirtimi, iniciatyvomis, susijusiomis su jaunimo užimtumu;
- nustatyti ir pasinaudoti gerąja jaunimo užimtumo patirtimi;
- stiprinti sinergiją tarp atitinkamos nacionalinės ir europinės politikos;
- parengti pasiūlymus Europos šalims dėl jaunimo užimtumo politikos ir praktikos taikymo;
- apibendrinti veiklos rezultatus ir juos paskelbti.

Teminio tinklo potemės

- Jaunimo verslininkystė;
- Jaunimo profesinis švietimas ir konsultavimas;
- Jaunimo mobilumas.

Vadovaujantis partneris

- Kipro Respublikos darbo ir socialinio draudimo ministerija.

Teminio tinklo partneriai

Belgija (Flandrija), Graikija, Italija, Ispanija, Lietuva, Vokietija ir Švedija (vadovaujančiosios ir tarpinės institucijos)

EK subsidija

430 000 eurų

Projekto įgyvendinimo trukmė

2009–2012 m.

Veikla

Jaunimo verslininkystės potemėje bus kuriama bendra jaunimo verslininkystės profilio (žinių, kompetencijos, įgūdžių) specifikacijų struktūra Europos kvalifikacijų struktūros kontekste: bus kuriami moduliai, atitinkantys specifikacijas ir minėto profilio paklausą, vystomos atitinkamos konsultavimo priemonės ir profesinio mokymo programos, kurios padės įgyti reikiamas žinias, kompetenciją ir įgūdžius.
Jaunimo švietimo ir profesinio konsultavimo potemėje bus vykdoma gerosios praktikos,  susijusios su jaunimo konsultavimu, apibendrinimas ir sklaida.
Jaunimo mobilumo potemėje bus apibendrinama geroji jaunimo mobilumo skatinimo formų, ypač pasienio regionuose, ir profesinio mobilumo, patirtis bei vykdoma jos sklaida.

Planuojami rezultatai

- tinklo interneto svetainė, skirta teminio tinklo produktų ir rezultatų sklaidai;
-  trys studijos (pagal teminio tinklo potemes);
-  palyginamoji studija (geroji patirtis pagal teminio tinklo potemes);
-  mokomoji medžiaga;
-  produktų ir paslaugų specifikacijos bei sąlygų jaunimo užimtumo politikai įgyvendinti parengimas.

Sukurti produktai

Parengta bendroji ataskaita apie Europos Sąjungos šalių jaunimo užimtumo gerąją praktiką bei pasiūlymai ateities politikos planavimui

Bus vykdomas politikos formavimo institucijų, institucijų, teikiančių paslaugas jaunimo verslininkystės, švietimo, profesinio konsultavimo ir mobilumo klausimais, atstovų mokymas bei konferencija Kipre.

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2020-10-21 04:41:03' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2020-10-21 04:41:03' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: TRUNCATE TABLE m_indexer2_page
received error: Cannot find the object "m_indexer2_page" because it does not exist or you do not have permissions.

error executing: TRUNCATE TABLE m_indexer2_join
received error: Cannot find the object "m_indexer2_join" because it does not exist or you do not have permissions.