Equal programa
gruodžio 6, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
EQUAL bendroji duomenų bazė
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata

 
  


EUropos Bendrijų iniciatyvos

     Europos Bendrijos (EB) iniciatyvos yra finansuojamos iš struktūrinių fondų biudžeto.  EB iniciatyvos, ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslams pasiekti, naudoja įvairus darbo metodus. Jos siekia novatoriškai pažvelgti į aktualias sritis ir įkurti transnacionalinį žmonių ir organizacijų tinklą, skatina kad būtų dalijamasi patirtimi tarp valstybių narių ir regionų.

    Bendrijos iniciatyvos yra savotiška laboratorija naujiems integruotiems požiūriams ir jos yra įpareigotos dalintis rezultatais su visais, kad juos būtų galima panaudoti kuriant politiką kitais lygmenimis ir kitose valstybėse narėse
.

Europos Bendrijos iniciatyvos:

 • EQUAL skatina visas naujas priemones kovojant su visomis diskriminacijos ir nelygybės rūšimis, susijusiomis su darbo rinka (ESF);
 • INTERREG remia transnacionalinį, užsienio ir bendradarbiavimą tarp regionų planavimo klausimais (ERDF);
 • LEADER+ koncentruojasi į vietines iniciatyvas dėl kaimo vietovių vystymo (EAGGF);
 • URBAN siekia skatinti miestų, didmiesčių ir miesto tipo gyvenviečių, esančių krizėje, nuolatinį vystymąsi (ERDF).

   Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL

   EQUAL - tai Europos Bendrijų iniciatyva, kuri išbando ir skatina naujus kovos būdus su darbo rinkoje egzistuojančia visų formų diskriminacija ir nelygybe, kurią patiria tiek dirbantys, tiek ir ieškantys darbo asmenys. EQUAL yra Europos užimtumo ir Europos kovos su diskriminacija bei atskirtimi strategijų dalis.

   EQUAL tikslas – papildyti ESF remiamas veiklas, skatinant naujų metodų kūrimą, išbandymą ir pritaikymą darbo rinkoje. EQUAL siekia efektyvesnės naujoviškos užimtumo politikos ir praktikos nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmeniu. EQUAL įgyvendinimas yra paremtas teminių prioritetų, inovacijos, partnerystės, galimybių suteikimo, tarptautinio bendradarbiavimo, lyčių lygių galimybių bei poveikio politikai ir praktikai principais. 

      EQUAL iniciatyvą Europos Sąjungos lygmeniu administruoja Europos Komisija (EK). Valstybės narės, vadovaudamosi atitinkamais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais bei EK patvirtintomis EQUAL gairėmis (COM(2003)840) nustatančiomis EQUAL tikslus, taikymo sritį, principus ir kitas įgyvendinimo nuostatas, parengia ir įgyvendina nacionalines EQUAL programas.

   EQUAL taiko naują požiūrį į minėtų problemų sprendimą, grindžiamą tokiais pagrindiniais principais:

 • Poveikis politikai. EQUAL tikslas – daryti įtaką ir keisti užimtumo politikos įgyvendinimą vietos, nacionaliniu ir net Europos Sąjungos lygmeniu, vykdant novatoriškų sprendimų sklaidą bei juos pateikiant politikos kūrėjams ir pagrindiniams suinteresuotiems asmenims (poveikis politikai ir praktikai).

 • Teminiai prioritetai. EQUAL veikia pagal devynias temas, kur valstybių narių nuomone daugiašalis bendradarbiavimas gali prisidėti prie nacionalinės užimtumo ir socialinės integracijos politikos įgyvendinimo tobulinimo.

  Partnerystės principas. EQUAL įgyvendina vystymo bendrijos, o ne atskiros organizacijos. Vystymo bendriją sudaro įvairioms visuomenės gyvenimo sritims atstovaujančios institucijos, įstaigos, organizacijos ir įmonės, kurios veikia kartu vadovaudamosi bendrais jas vienijančiais įsipareigojimais spręsti tam tikrą veiklos/srities problemą.
 • Novatoriškumas. EQUAL skirta išbandyti, vystyti ir įteisinti naujus politikos kūrimo ir įgyvendinimo metodus vietiniu, nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmeniu bei integruoti įteisintą pažangią praktiką į bendrą darbo rinkos politiką ir konkrečius veiksmus, įskaitant sprendimų, metodologijų ar kitų sričių metodų, kurie padidina politikos įgyvendinimo efektyvumą, perdavimą. Inovacija gali būti iš esmės naujas dalykas nacionaliniame kontekste, gali būti nauja jau esamų elementų kombinacija arba ženkliai pakeisti priemonių įgyvendinimo būdai.

 • Galimybių suteikimas. Tai yra esminis EQUAL bruožas. Jis suteikia žmonėms, kuriems skirta parama, galimybę daryti įtaką modeliuojant ir vertinant siūlomą veiklą bei tolesnį profesinį gyvenimą. Vystymo bendrijas EQUAL programoje gali sudaryti įvairios skirtingo „svorio“ organizacijos. Taigi kita galimybių suteikimo principo pusė yra tai, kad vystymo bendrijoje turi būti garantuojamos visų partnerių galimybės pilnai atlikti savo vaidmenį programoje.
   
 • Tarptautinis bendradarbiavimas taip pat yra vienas iš esminių EQUAL principų bei išskirtinis jos bruožas. Kad galėtų dalyvauti programoje, vystymo bendrija turi sudaryti Tarptautinio bendradarbiavimo sutartį ir vykdyti tarptautinio darbo programą su mažiausiai viena vystymo bendrija, finansuojama kitoje valstybėje narėje. Šis tarptautinis akcentas užtikrina tai, kad bus keičiamasi valstybėse narėse įgyta patirtimi ir bus perimama pažangi valstybių narių praktika.

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2019-12-06 08:37:58' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2019-12-06 08:37:58' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.