Europos socialinis fondas
gruodžio 6, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

         

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Tarptautinis bendradarbiavimas ES

Kvietimai

Švedijos projekto vykdytojas „Workers Educational Association South West Sweden (ABF Sydvästra Götaland, ABF SVG)” ieško tarptautinio partnerio

Ši informacija gali būti aktuali projektams, įgyvendinamiems pagal priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ kvietimą teikti paraiškas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03, ir kurie ieško tarptautinių partnerių.

Švedijos projekto vykdytojas „ABF Sydvästra Götaland“ įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuris skirtas ilgalaikių bedarbių (16 - 64 m. amžiaus), esančių socialinėje atskirtyje, integracijai į visuomenę. Projektas įgyvendinamas nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d.

Trumpą projekto aprašymą anglų k. galite rasti čia


Europos Komisija paskelbė kvietimą VP/2012/007 teikti paraiškas pagal PROGRESS 2012 programą eksperimentų socialinės politikos srityje tematika (CALL FOR PROPOSALS FOR SOCIAL POLICY EXPERIMENTATIONS).

Paraiškos priimamos iki 2013 m. vasario 15 d.

Išsami informacija pateikta EK tinklapyje  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes 2012-10-18 Lenkijoje organizuojamas penktasis partnerių paieškos forumas

2012 m. lapkričio 20–21 d. Lenkijos Nacionalinė paramos institucija – Europos projektų centras kartu su Švedijos ESF taryba organizuoja ESF projektų tarptautinių partnerių paieškos forumą, kuris vyks Varšuvoje.

Kvietimas dalyvauti ESF projektų tarptautinių partnerių paieškos forume ir išsamesnė informacija apie šį forumą pateikiama čia.
Kvietimas 
Informacija 
Projekto paraiška 
2012 m. balandžio 25-26 d. Varšuvoje vyks 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektų tarptautinių partnerių paieškos forumas. Pareiškėjai, norintys dalyvauti  šiame renginyje, turi užpildyti projektų paraiškos formas ir išsiųsti jas Lenkijos Nacionalinei paramos institucijai Europos projektų centrui el. paštu Maciej.
Jamrozik@cpe.gov.pl iki 2012 m. kovo mėn. 30d.

Išsamesnė informacija pateikiama kvietime.Ispanijos kompanija „IPF - INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACIÓN“ siūlo bendradarbiauti, įgyvendinant priemonės „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija“ projektus. 

We are IPF, we are non formal training company (mainly working with the continuous training of workers at national level) and, also, with more than 10 years experience in EU projects (mainly Leonardo) and we will be very thankful if we can wide our partnerships with Lithuania.
 

Contacts:
Ana María Pacheco
International Coordinator
IPF
IPF / Iniciativas de Proyectos de Formación Calle Esperanto,
8 –1º
29007-Malaga (Spain)
Tel/fax: +34.952281357
 
coordinacion@ipfinternational.comwww.ipfinternational.com

Daugiau informacijos apie tarptautinį bendradarbiavimą galima rasti www.kiw-pokl.org.pl


A call for proposals under the PROGRESS programme related to working conditions has been published by the European Commission. 1. Title of the call for proposals Restructuring, well-being at work and financial participation

Reference number: VP/2011/008

2. Link to the Internet page where documents of the call can be consulted http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=305&furtherCalls=yes

3. Priorities of the call for Community financing

Three sub-programmes have been defined for this call: improvement of expertise in restructuring; better understanding of health and well-being at work during change; promoting the financial participation of workers. 4. Deadlines for submitting applications The deadlines for the submission of applications are as follows: 14 June 2011 for activities commencing no earlier than 26 September 2011 and 6 September 2011 for activities commencing no earlier than 12 December 2011 and no later than 31 December 2011. 5. Functional mailbox for requesting additional information

EMPL-04-04-01-03@ec.europa.eu

  Birželio 15-16 d. Varšuvoje vyks III Tarptautinis partnerių forumas

Lenkijos Nacionalinė paramos institucija – Europos projektų centras organizuoja III Tarptautinį partnerių forumą. Forumo tikslas padėti projektų pareiškėjams ar vykdytojams, įgyvendinantiems ESF lėšomis finansuojamus projektus pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, surasti tarptautinius partnerius.

Forumas vyks 2011 m. birželio 15–16 d. "Mercure Warszawa Grand" viešbutyje, Krucz g 28, Varšuvoje.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti III Tarptautiniame partnerių forume, turi pateikti projekto aprašymą Europos projektų centrui Varšuvoje. Projekto aprašymas ar idėja pateikiami Maciej Jamrozik elektroniniu paštu mailto:maciej.jamrozik@cpe.gov.pl

Projekto aprašymo forma

Išsamesnė informacija:

Maciej Jamrozik
Europos projektų centras
Domaniewska 39 a, 02-672 Varšuva
Tel.: +48 22 378 31 62
Faksas: 022 201 97 25
El. p.: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl
www.kiw-pokl.org.pl


 

Švedijos Karalystės ESF taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas ir ieško tarptautinių partnerių

 

2011 m. sausio mėnesį  Švedijos Karalystės ESF taryba paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal  Švedijos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

 Pagrindinė informacija ir tikslai

Kvietimas teikti paraiškas (programa) turi 2 prioritetines kryptis:

-         kvalifikacijos tobulinimo;

-         darbo jėgos pasiūlos didinimo.

 Tikslai:

-         užtikrinti tokį dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimą, kad jiems nekiltų rizika tapti bedarbiais dėl tinkamos kvalifikacijos stokos;

-         padėti ekonomiškai neaktyviems asmenims, taikant netradicines iniciatyvas, integruotis į darbo rinką ir pasilikti joje;

-          kovoti su diskriminacija ir socialine atskirtimi darbo rinkoje;

-         vykdyti ilgalaikio nedarbingumo prevenciją ir įgyvendinant novatoriškas iniciatyvas skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką.

Kiekviena prioritetinė kryptis turi siekti vieno ar daugiau tikslų.

Lyčių lygybės aspektas projektuose yra privalomas.

 

Paskelbtas nacionalinis kvietimas turi 2 kryptis:

A.  Specifinės tikslinės grupės ir uždaviniai:

-         kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi;

-         pagerinti romų padėtį;

-         skatinti socialines iniciatyvas.

Kvietimo teikti paraiškas vertė    6 milijonai eurų.

Minimalus kofinansavimas – 40 procentų.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra privalomas:  minimalus biudžetas tarptautiniam bendradarbiavimui –20 procentų nuo bendro biudžeto.

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose numatytas tarptautinis bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono šalimis.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. balandžio 28 d.

 

B. „Platesnis“ kvietimas teikti paraiškas – Darbo jėgos pasiūlos didinimas

Uždaviniai:

-         padėti ekonomiškai neaktyviems asmenims (moterims ir vyrams) grįžti į darbo rinką arba padidinti jų grįžimo į ją galimybes;

-         palengvinti jaunimo grįžimą į darbo rinką, taip pat apsaugoti juos nuo atskirties iš darbo rinkos;

-         palengvinti svetimšalių integraciją į darbo rinką;

-         palengvinti ilgalaikėse nedarbingumo atostogose esančių asmenų grįžimą į darbo rinką.

Kvietimo teikti paraiškas vertė    24 milijonai eurų.

Minimalus kofinansavimas – 57 procentai.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra privalomas:  minimalus biudžetas tarptautiniam bendradarbiavimui –20 procentų nuo bendro biudžeto.

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose numatytas tarptautinis bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono šalimis.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. balandžio 28 d.

 

Išsamesnė informacija teikiama elektroniniu paštu christian.rabergh@esf.se


 

 

 2010 m. rugsėjo 27 d. Lenkijos Darbo ir socialinės politikos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinio dialogo plėtra“ („Rozwój dialogu społecznego“) potemę „Socialinio dialogo dalyvių gebėjimų stiprinimas“ (Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego“).

Kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 8 mln. zlotų, iš jų: 6,8 mln. zlotų – ESF lėšos, 1,2 mln. zlotų – valstybės biudžeto lėšos. Minimali projekto vertė – 50 tūkst. zlotų, maksimali projekto vertė – 1,5 mln. zlotų. Projekto trukmė – 24 mėn.

Tarptautinio bendradarbiavimo veiklai skiriama iki 30 proc. projekto vertės. Minimali tarptautinės veiklos trukmė – 6 mėnesiai.

Kvietimo teikti paraiškas tikslas – plėtoti socialinę partnerystę.


        Parama bus teikiama projektams, kurie:

                 skirti partnerių dialogui stiprinti, dalyvaujant europinių struktūrų veiklose;

                 programoms, skirtoms socialiniam dialogui plėtoti, kurti ir įdiegti;

                 programoms, skirtoms organizacijoms vystyti gerinant veiklų ir ryšių efektyvumą, kurti ir įdiegti, IT sistemų funkcionalumui gerinti;

                 programoms, susijusioms su ekspertų kvalifikacijos kėlimu, kurti ir diegti.


Taikoma tęstinė kvietimų teikti paraiškas procedūra.
Kvietimas teikti paraiškas yra pateiktas interneto tinklalapyje (lenkų kalba) http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/poddzialanie-552

Išsamesnė informacija:

Paweł Szymański

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Zarządzania EFS

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel.: (022) 330 30 26

fax.: (022) 330 20 31


 


Europos Komisijos subsidijuojami mokymo teminiai tinklai

 

Pagal Europos Komisijos (toliau vadinama EK) veiksmų planą remti tarptautinį bendradarbiavimą Europos Sąjungos lygmeniu 2008 m. birželį ir 2009 m. rugsėjį buvo paskelbti 2 kvietimai teikti paraiškas EK subsidijoms gauti.

Kvietimo tikslas – sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir pasikeitimą patirtimi tarp Europos socialinio fondo (toliau vadinama – ESF) programų, panaudojant mokymo teminius tinklus tikslu stiprinti ESF vadovaujančiųjų, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir strateginių partnerių gebėjimus.

EK suteikė subsidiją 13 mokymo teminių tinklų:

 

ESF – aktyviam senėjimui  (ESF-Age Network)

Pabėgėlių ir prekybos žmonėmis aukų socialinė  aprėptis ir profesinė integracija (SaviAV) (SaviAV – Social inclusion and vocational integration of Asylum seekers and Victims of human trafficking)

Praktinė bendrija „Taikomoji verslininkystė“ (COPIE) (Communities of Practice on Inclusive Entrepreneurship (COPIE))

Įgalinimas ir aprėptis (European Network on Empowerment and Inclusion)

Buvusių kalinių (Ex-offender Network)

Lyčių dėmens integravimas (Gender Mainstreaming Network)

Migrantų ir tautinių mažumų dalyvavimo užimtume didinimas (IMPART) (Increasing the participation of migrants and ethnic minorities in employment (IMPART)

Partnerystė (Network on Partnership)

Pokyčių iššūkis –Kaip efektyviai remti ESF lėšomis viešojo administravimo reformas (Facing the Challenge – How to effectively support public administration reforms by ESF funds)

Rezultatais pagrįstas valdymas (Network on Results-based Management (RBM))

Socialinė ekonomika (Social Economy Network)

Tarptautinis bendradarbiavimas ESF (Network on Transnational Cooperation in ESF)

Jaunimo užimtumas (European Network on Youth Employment)

 

Išsami informacija apie EK finansuojamus teminius tinklus yra pateikta interneto tinklalapyje www.transnationality.eu

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2019-12-06 08:43:11' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2019-12-06 08:43:11' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.